web analytics

‘WESTENBERG’ NU NATIONALE KWESTIE

hirsch1Meerdere partijen roeren zich in de Tweede Kamer * Woede over vertrekpremie voor Westenberg * Rol van uw webmaster volledig weggedrukt in MSM * Regen van schadeclaims op komst * NVJ houdt zich muisstil: hoe lang nog? * Steeds meer vragen over de rol van landsadvocaat * Gaat het OM Westenberg vervolgen wegens meineed en ambtelijke corruptie? * Wat zijn de gevolgen voor de Chipshol-zaak? * Een van de hoofdschuldigen in de affaire is Bert van Delden: ook tegen hem dreigen claims *

Eindelijk lijkt de zaak-Westenberg de aandacht te krijgen die het verdient, zij het dat het nog altijd langzaam gaat. In deze zaak is voor het eerst corruptie vastgesteld in de kern van de Nederlandse rechterlijke macht. Meerdere partijen (VVD, SP, PvdA) roeren zich thans in de kwestie. De SP had zich reeds in 2006 met de kwestie beziggehouden. Hier en hier achtergronden over de politieke belangstelling voor de affaire die -we kunnen er niet genoeg op wijzen- op de speciale Westenberg-website verder wordt uitgediept. Luister via deze link naar een gesprek met de Raad voor de Rechtspraak over de financiering van de absurde, kansloze en leugenachtige procedures op kosten van de belastingbetaler. Intussen spelen er vele zaken op de achtergrond die binnenkort op de voorgrond kunnen treden.  Primair komt daarbij de vraag in beeld, of en in hoeverre Westenberg samenspande met andere elementen binnen de rechterlijke macht om Schiphol-concurrent Chipshol in opdracht van de Staat uit te schakelen. In de laatste Chipshol-advertentie meer hierover. De financiering door de Raad voor de Rechtspraak wijst sterk op aansturing van hogerhand. Tevens is herhaaldelijk aan de bel getrokken over Westenberg’s handel en wandel bij zijn superieuren (met name de rol van Bert van Delden komt in beeld) maar die hebben daar nooit iets mee willen doen . Ten tweede komt de vraag steeds centraler te staan

hoe lang het OM onder leiding van super-PL (pathologische leugenaar) Harm Brouwer kan blijven weigeren vervolging in te stellen tegen hun collega-magistraat wegens meineed en ambtelijke corruptie (samen goed voor zeker 10 jaar cel), zeker nadat ze daartoe zullen zijn aangezet door tal van aangiftes tegen de corrupte rechter. Het OM werd deze week reeds gebeld door uw webmaster met een vraag hierover, maar het Parket-Generaal verwaardigde zich niet om antwoord te geven.  Hier ligt in elk geval een schone taak voor de volksvertegenwoordiging richting minister die het OM via een ‘aanwijzing’ kan dwingen tot vervolging over te gaan.

hirsch2Een derde belangrijk punt is wat de MSM met de kwestie zullen gaan doen. Als eerste MSM-medium begon het AD over te kwestie te schrijven, nu dus gevolgd door De Volkskrant. Wat gaan NOS, NOVA Telegraaf en Netwerk doen? (over NRC hebben we het niet eens meer). We vermoeden dat de MSM de zaak opnieuw proberen dood te zwijgen puur en alleen omdat ze het niet kunnen opbrengen de naam Micha Kat te moeten noemen omdat deze hen heeft ontmaskerd als corrupte slippendragers van de macht! Zo kleinzielig en stompzinnig opereert de journalistiek in Nederland! Het aardige is natuurlijk, dat ze door zo te handelen het gelijk van uw webmaster eens te meer bevestigen! De Telegraaf heeft in elk geval al letterlijk aangegeven dat ze niet over de zaak schrijven ‘wegens Micha Kat’. Later meer over de wantoestanden bij de Krant van Pedofiel Nederland waarmee uw webmaster reeds eerder opmerkelijke ervaringen had die hem een bedrag van 10.000 Euro opleverden zonder een komma te tikken.  Hoe corrupt en verdorven moet je als medium zijn als je het zo ver laat komen? Het vierde punt zijn de claims tegen Westenberg en de Staat die eraan zitten te komen als gevolg van de affaire. Hierover later zeker meer, maar nu kunnen we reeds melden dat ook uw webmaster een schadeclaim zal gaan indienen tegen Westenberg en de staat. Centraal hierbij staat het feit dat Westenberg hem in 2004 in badhirsch3 faith heeft gedagvaard -dat wil zeggen: dat hij reeds toen wist dat hij geen zaak had- hetgeen een in Nederland nog nooit vertoond niveau van juridische intimidatie en machtsmisbruik oplevert. Reeds vorige week heeft hij aan de juristen van de NVJ waarvan hij lid is gevraagd of ze deze claim voor hem willen indienen maar de vakbond heeft ondanks aandringen nog altijd niets van zich laten horen. Moeten ze bij de NVJ eerst toestemming vragen aan Folkert Jensma en Pieter Broertjes? Eerder steunde de NVJ uw webmaster met een bedrag van 5000 Euro. Ten vijfde is uiteraard aan de orde wat de gevolgen van dit alles zullen zijn voor het conflict tussen Chipshol en Schiphol waarbinnen nog altijd tal van procedures lopen. Zijn de rechters in al die zaken dan wel te vertrouwen? We noemen hier de rol van de Haagse president Frits Bakker die op dit punt het ergste doet vrezen, maar ook de alarmerende benoeming van Schiphol-advocaat Niels Koeman van Stibbe in de Raad van State. In feite komt de onafhankelijkheid van alle rechters in Nederland nog meer onder druk te staan nu hun collega Westenberg in deze zaak is ontmaskerd.

Deze beerput is zo waanzinnig groot… er is geen beginnen aan hem op te ruimen! Iedereen zit er in meer of mindere mate tot over zijn corrupte oren in:  Cerfontaine, Schultz van Haegen, Van Delden, Donner, Hirsch Ballin, Nijhuis, Eurlings, Bakker, Van den Emster, Hofhuis, Koeman, een blik landsadvocaten… het gaat maar door! Dadelijk blijkt Joris Demmink nog de kwade genius te zijn achter deze hele nachtmerrie! Lees het hele verhaal op Schipholwanbeleid! We constateren dat de Chipshol-zaak dankzij de affaire-Westenberg niet meer langs de juridische weg uit de wereld kan worden geholpen en dat het enige dat nu nog soelaas biedt een overkoepelende master-deal is die het complete conflict in een keer van tafel veegt. Als dat mogelijk is.

hirsch4Tot slot is een zesde interessant punt de rol van landsadvocaat Boukema (u weet wel, die van het ‘kroonprinselijk echtpaar’ tegen AP). Deze blunderaar heeft zijn client op kosten van de belastingbetaler naar de slachtbank gevoerd en ons land door voortdurend te liegen en bedriegen met een gigantisch probleem opgezadeld. Dat kan niet zonder consequenties blijven. Op de achtergrond speelt daarbij het complete gebrek aan integriteit bij zijn kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn dat reeds onderwerp van onderzoek is.

Deze inventarisatie is bij lange na niet volledig. De consequenties van corruptie binnen de rechterlijke macht zijn eenvoudigweg niet te overzien. Wij menen thans dat de hoofdschuldige Bert van Delden is. Hij had reeds in 1994 moeten en kunnen ingrijpen en ook daarna nog vele malen. De drol lag op zijn bord, om het even plat te zeggen. Hij faalde compleet en dramatisch met onvoorstelbare consequenties. Thans is Van Delden ondermeer commissaris bij De Nederlansche Bank en lid/voorzitter van de Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Print Friendly, PDF & Email
Share