web analytics

Zaak Kat/NRC voor de Raad wellicht echt behandeld

CRUCIALE KLACHT OVER NRC HANDELSBLAD: IS KAT ONTVANKELIJK OF NIET?

Betreft: Kat/NRC Handelsblad Amsterdam, 26 september 2005

Geachte heer Kat,

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw aanvullende brief, door ons ontvangen op 23 september jl. Daaruit volgt naar mijn mening nog niet dat u bij hetgeen is gepubliceerd persoonlijk in uw belang bent geschaad.
Gegeven het feit dat nog niet vaststaat dat u een rechtstreeks belang heeft bij een oordeel van de Raad, zal hij zich eerst daarover dienen uit te spreken.


Alvorens uw klacht definitief in behandeling te kunnen nemen, zal de Raad voor de Journalistiek dan ook tijdens de zitting op 20 oktober a.s. eerst beoordelen of u ontvankelijk bent in uw klacht.

Ik heb de stukken inmiddels doorgestuurd aan de wederpartij. De wederpartij heeft desgewenst de gelegenheid op het punt van de ontvankelijkheid een reactie te sturen. U ontvangt hiervan ter kennisname een afschrift. Overige correspondentie wordt aangehouden totdat de Raad een uitspraak heeft gedaan inzake de ontvankelijkheid. De uitspraak verneemt u binnen acht weken na de zittingsdatum.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D.C. Koene
secretaris

Print Friendly, PDF & Email
Share