web analytics

WOB-verzoek tegen Raad voor de Rechtspraak

OPENHEID GEVRAAGD OVER GRATIS PROCEDERENDE RECHTER

De advocaat van Micha Kat in de zaak die Hans Westenberg, vice-president van de Rechtbank Den Haag, tegen hem heeft aangespannen en waarover deze site reeds uitvoerig heeft bericht, heeft via een WOB-verzoek aan de Raad voor de Rechtspraak duidelijkheid gevorderd over het ‘geheime fonds’ dat blijkt te bestaan voor procederende rechters. Dit fonds zou volgens de president van de Haagse Rechtbank Hofhuis ten dienste staan van rechters die ‘worden betrokken in procedures’. Dit fonds stelt rechters in de gelegenheid op kosten van de gemeenschap te procederen. Uiteraard roept dit alles vele vragen op, bijvoorbeeld deze: Westenberg is de procedure tegen Kat zelf begonnen. Blijkbaar mag dat ook? Blijkbaar mogen rechters in dit land te kust en te keur gratis processen aanspannen tegen wie ze maar willen? Naast Kat heeft Westenberg ook de topadvocaat Hugo Smit (gratis) gedagvaard. Op 14 december wordt de uitspraak verwacht in deze bizarre procedure die gaat om de vraag: mag een advocaat kritiek hebben op een rechter en mag een journalist dat dan vervolgens opschrijven? Volgens Westenberg dus niet. Saillant is dat minister Donner de Kamer recent nog op vragen van lid Eerdmans (LPF) heeft toegezegd dat hij zal kijken of rechters die belangrijke nevenfuncties niet opgeven kunnen worden ontslagen. Welnu,
Westenberg
is zo’n rechter. En wat zien we? In plaats van ontslag krijgt zo’n rechter gratis rechtsbijstand om af te rekenen met zijn criticasters!

Raad voor de Rechtspraak
Afdeling Kabinet en Communicatie
Postbus 90613
2509 LP DEN HAAG

Tevens per fax: 070 – 361 97 15

Amsterdam, 28 november 2005

Betreft: WOB-verzoek
Ons kenmerk: 20050004/MK/es

Geachte heer, mevrouw,

Mijn cli?nt, de heer Micha Kat, journalist te Amsterdam, stelt er belang in kennis te nemen van informatie welke betrekking heeft op het beleid van de Raad voor de Rechtspraak inzake de financi?le ondersteuning van rechters die betrokken worden bij juridische procedures.

Om die reden verzoek ik u om toezending van afschriften van:
– stukken waarin op enigerlei wijze beleid is geformuleerd ten aanzien van de ondersteuning van rechters die (al of niet in verband met hun ambtsuitoefening) zelf in een gerechtelijke procedure betrokken raken;
– verzoeken die daartoe door de Raad zijn behandeld, alsmede de besluiten van de Raad dienaangaande;
– documenten waarin de algemene of bijzondere voorzieningen zijn vastgelegd die ten behoeve van deze financi?le ondersteuning zijn getroffen sinds 2000, met specifiek aangegeven welke uitgaven in dat verband tot op heden zijn gedaan;
– alle overige informatie die met bovenstaande verband houdt.

Voor de goede orde wijs ik erop dat dit verzoek dient te worden opgevat als een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Op de voet van art. 6 WOB zou ik bovenstaande informatie graag zo spoedig mogelijk ontvangen, doch uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze brief.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

M.Ch. Kaaks

Print Friendly, PDF & Email
Share