web analytics

Westenberg: Advocate is wraakzuchtig

RECHTER WESTENBERG: ADVOCATE X LIEGT OOK

“De grieven van de Rotterdamse advocate mr X zijn er met de haren bijgesleept, omdat die met de juistheid of onjuistheid van de bestreden aantijging niets te maken hebben. Mevrouw X heeft kennelijk een appeltje met mr Westenberg te schillen. Anders dan X schrijft, heeft zij nimmer telefonisch contact met mr Westenberg gehad. Daarentegen was er schriftelijk contact.”
Op deze wijze verweert J. Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, zich in zijn meest recente conclusie tegen de nieuwe beschuldigingen van intimidatie van advocaten zoals deze werden geuit door advocate X die uit angst voor verdere intimidaties vanuit de rechterlijke macht onbekend wenst te blijven. X is na de bekende Rotterdamse advocaat Hugo Smit van Simmons & Simmons de tweede advocaat die Westenberg beschuldigt van intimidatie en partijdigheid.

Het conflict spitst zich toe op de (volgens de beide advocaten) intimiderende telefoontjes van de rechter buiten zittingen om, een gedraging van een rechter die onvoorstelbaar en in Nederland ook volstrekt ondenkbaar lijkt te zijn. In dat licht is het onbegrijpelijk dat Westenberg schrijft dat ‘de grieven van X er met de haren zijn bijgesleept omdat ze niets met de zaak te maken hebben.’ Het gaat allemaal nu juist om die ene vraag: pleegt Westenberg die telefoontjes nu wel of niet? Westenberg zelf ontkent met klem dat hij de gewraakte telefoontjes ooit heeft gepleegd, maar die ontkenning wordt steeds ongeloofwaardiger naarmate zich meer advocaten melden om zich over zijn intimidaties te beklagen. Delicaat is dat Westenberg een dergelijke verklaring ook onder ede heeft afgelegd wat hem vatbaar maakt voor vervolging wegens meineed.
Uit een produktie bij zijn laatste conclusie blijkt zonneklaar dat Westenberg de advocate X heeft bedreigd met een tuchtklacht als ze een poging tot wraking aan zijn adres niet ogenblikkelijk staakte. Letterijk schreef Westenberg: “Ik zou het op prijs stellen van u te vernemen of u op basis van het voorgaande uw onjuiste uitlatingen wilt terugnemen en het wrakingsverzoek buiten behandeling wilt laten. Wilt u het doorzetten, dan zal ik het uiteraard aan de meervoudige kamer doorgeleiden met de aantekening dat in mijn ogen misbruik wordt gemaakt van het wrakingsrecht, hetgeen in mijn ogen een klachtwaardige gedraging is.” Alleen al het feit dat een met wraking bedreigde rechter zich op deze wijze tot de indiender van een wrakingsverzoek wendt is ongehoord. In de onderhavige procedure bedreigde Westenberg eerder zijn wederpartij Hugo Smit met tuchtklachten als deze bepaalde voor Westenberg vervelende stukken in het geding zou brengen.

Print Friendly, PDF & Email
Share