web analytics

Webmaster zoekt advocaat

westenbergGeen enkele advocaat wil namens webmaster schade claimen bij corrupte rechter * Niemand durft aangifte tegen Westenberg te doen wegens meineed * NRC Handelsblad verwijdert alle comments over Westenberg * Raad voor de Rechtspraak weigert email te sturen

NRC Handelsblad verwijdert alle inzendingen die refereren aan de corrupte ex-vice president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg (hier de speciale Westenberg-website; hier HET WESTENBERG-FILMPJE) van hun website. En dat zelfs onder een stuk van demonisator Folkert Jensma met als kop Tijd van natuurlijk gezag rechter is voorbij! De waanzin grijpt om zich heen en wel in het bijzonder in de media! Het totale taboe op het noemen van de zaak-Westenberg –HET EERSTE AANGETOONDE GEVAL VAN CORRUPTIE IN DE KERN VAN ONZE RECHTERLIJKE MACHT– is natuurlijk om gek van te woorden, maar ook kenmerkend voor de situatie waarin Nederland inmiddels verzeild is geraakt: alles wat ook maar enige serieuze inhoud heeft moet worden geboycot en verzwegen! Binnenkort antwoordt minister Hirsch Ballin trouwens op kamervragen over de zaak-Westenberg maar zelfs dat brengt de MSM nog niet in beweging. Geheel in lijn met deze alarmerende media-blackout is het feit dat uw webmaster geen advocaat kan vinden voor zijn voorgenomen schadeclaim tegen de corrupte rechter die hem vijf jaar lang met leugens en meinedige verklaringen heeft bestookt en op kosten gejaagd! Nadat uw webmaster reeds door zijn ‘vaste’ kantoor buiten de deur was gezet in de zaak-Lippens, weigerde eerst de NVJ

bohler(‘Wat lul je nou? Je hebt toch gewonnen?’) de zaak op te nemen. Vervolgens bedankte het kantoor Kennedy van der Laan met een absurd excuus: het zou optreden voor de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak en aldus een belangenconflict hebben! Hiermee geeft het kantoor in feite aan dat het het beschermen van corrupte rechters meer in het belang van deze Vereniging acht dan het dienen van het recht en het helpen van een gelaedeerde bij het halen van genoegdoening! Vervolgens bedankte ook het kantoor van Britta Bohler en Victor Koppe voor de eer. Steeds werd ook gezegd: de claim zou kansloos zijn. Fijn, al die advocaten die ongevraagd en gratis met je meedenken en een analyse van de zaak geven, helaas zonder argumenten. De waarheid is natuurlijk dat geen advocaat deze zaak durft op te nemen omdat hij zich dan ‘buiten de groep’ stelt en de toorn over zich afroept van de Nederlandse Orde van Advocaten waarvan de landelijk deken recent nog zei dat alle advocaten die naar doen tegen rechters ogenblikkelijk voor het huis-tribunaal moeten worden gesleurd. Geen woord van deze man over de omgekeerde situatie: rechters die naar doen tegen advocaten zoals Westenberg! Deze deken, Willem Bekkers, heeft ooit tegen uw webmaster gezegd dat de Orde bij een conflict tussen een advocaat en een rechter ‘ongezien zal kiezen voor de rechter’. Eerlijk, dat wel, maar het zegt alles: er is anno 2009 een taboe uitgevaardigd voor advocaten om op te treden tegen rechters in zaken die het ‘aanzien van de rechterlijke macht’ kunnen schaden!Bovendien: de rechterlijke macht zal advocaten die zo’n zaak toch opnemen weten te vinden, want de zittende magistratuur is uiterst rancuneus!

Het is onvoorstelbaar dat uw webmaster die journalistiek bedrijft op het scherpt van de snede waardoor hij steeds juridisch risico loopt geen advocaat meer heeft, temeer daar hij alle zaken die hij tot nu toe heeft gevoerd heeft gewonnen! Wat zegt dat over Nederland? Over onze advocatuur? Over onze rechtstaat?

Uw webmaster stuurde deze brief naar de Raad voor de Rechtspraak, het overheids-orgaan dat de grote initiator en de financier was van de leugenachtige kruistocht van Westenberg tegen de journalistiek:

Schiedam,  16 september 2009

Aan de Raad voor de Rechtspraak t.a.v.  E. van den Emster

Betreft: afwikkeling zaak-Westenberg

Contact: [email protected]

Geachte heer Van den Emster,

Nu de procedures van Hans Westenberg, tot 1 oktober 2009 coordinerend vice-president van de Haagse rechtbank, tegen advocaat Smit en mijzelve tot een einde zijn gekomen, richt ik mij als gedaagde partij tot de Raad voor de Rechtspraak met het verzoek of uw Raad mij zo spoedig mogelijk kan laten weten hoe uw Raad mij zal compenseren voor de geleden materiële en immateriële/reputationele schade.

Uit correspondentie die mij ter hand is gesteld is immers gebleken, dat uw Raad een pregnante rol van initiatiefnemer heeft gespeeld inzake voornoemde procedures en daarnaast ook de kosten op zich heeft genomen van de landsadvocaat die Westenberg bijstond. Ik doel hierbij met name op de brief van uw voorganger A. van Delden (kenmerk UIT 8662 JZ/PB) aan het lid van de tweede kamer J. de Wit (SP) waarin is gesteld dat

uw Raad namens de betrokken rechter een procedure aanhangig heeft gemaakt naar daartoe strekkend advies van de landsadvocaat.

Tevens wijs ik op de schade-vergrotende passage in voornoemd schrijven waarin Van Delden het kamerlid voorhoudt dat

mijn handelen niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.

Ik ben uiteraard bereid de geleden schade tot in aanzienlijke mate van gedetailleerdheid in kaart te brengen mocht uw Raad zulks verlangen, maar eerst zou uw Raad aansprakelijkheid ten principale moeten erkennen.  Deze aansprakelijkheid zou naast uw Raad ook kunnen gelden voor de rechtbank Den Haag. Ik zou u aldus willen verzoeken deze brief teven te beschouwen als gericht aan deze rechtbank die ik niet afzonderlijk zal aanschrijven.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat

journalist

Uw webmaster kreeg een mailtje terug dat de Raad geen emails wenst te versturen en niet zal antwoorden als ik geen Nederlands postadres opgeef. Volgens mij is zulks onrechtmatig, nog los van het feit dat de zaak-Westenberg er nu juist mede de reden van is dat ik Nederland heb verlaten! Het zijn de pathetische formele strapatsen van een door en door verrot en corrupt systeem dat op geen enkele wijze verantwoording meer kan afleggen omdat het hele kaartenhuis dan in elkaar lazert! Uw webmaster geeft het verhalen van de schade noodgedwongen op. Er zijn belangrijker dingen in de wereld.

In een laatste onthutsende Westenberg-ontwikkeling constateren we dat er waarschijnlijk geen aangifte tegen de rechter westenberg2gaat komen wegens meineed. Niemand durft. De advocaat Hugo Smit, het primaire Westenberg-slachtoffer, likt te Rotterdam zijn wonden en is ook reeds eerder in de affaire teruggedeinsd voor een meineed-aangifte. Ja, zei hij, ik  moest dat dan maar doen! Of er moest een of ander ‘comite van wijzen mannen’ worden geformeerd! Dat dan nog los van het feit dat er voor zo’n aangifte ook geen strafadvocaat gevonden kan worden natuurlijk. Enige jaren geleden zaten we op kantoor bij Sjocrona van Stigt in Rotterdam maar daar wilde men er niet aan. Hier komt dan ook weer Harro Knijff in beeld, de advocaat van Joris Demmink die in deze zaak optrad voor Hugo Smit maar in feite ook de belangen van de rechterlijke macht moest dienen die zijn kantoor De Brauw Blackstone Westbroek immers steeds zo gunstig bejegent in procedures.  O mijn heer, heb medelijden met deze webmaster en met zijn gedoemde volk!

Print Friendly, PDF & Email
Share