web analytics

Verweerschrift Hemelrijk inz. MDI-klacht

PROCEDURE BIJ RVDJ BELOOFT VUURWERK OVER STATUS MDI

Aan de Raad voor de Journalistiek
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Amsterdam, 8 juli 2004-07-07

Mijne heren,

Hieronder mijn reactie op de klacht die Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet, op 2 juli j.l. tegen mij heeft ingediend. Ik zal op de behandeling niet aanwezig zijn, en wacht met belangstelling uw uitspraak af.

Punt 1.
In mijn stuk staat niet dat Ronald Eissens zelf grof geweld gebruikt; wel dat hij actief deel uitmaakt van een beweging die grof geweld gebruikt. Als je iemand die regelmatig kopij levert aan het actieblad van de AFA, en daarin o.a. verslag doet van ?onze? demonstratie in Kerkrade, niet tot die beweging mag rekenen, wie dan wel? Hij steekt in dat stuk trouwens niet onder stoelen of banken dat een harde confrontatie met de NVU het doel van de betoging was. Waarom zou je anders ?door de omsingeling van de ME heen breken? en vervolgens in Herzogenrath het station bezetten, om de ?Duitse kameraden van de NVU? daar op te wachten? Je kunt toch ook vreedzaam rondjes lopen met je antifascistische spandoeken? Maar dat was duidelijk niet de bedoeling. Eissens spreekt zelfs van ?een anticlimax?. Blijkbaar had hij liever gezien dat het op een veldslag was uitgedraaid. Ik sluit een kopie van zijn stuk bij.
De AFA heeft uiteraard wijselijk geen offici?le leden, zoals ze ook geen met naam en toenaam genoemd bestuur heeft. Met deze overbekende strategie weten krakers, autonomen en andere radikale actievoerders al sinds jaar en dag buiten schot te blijven, zowel van het strafrecht als de publiciteit.
Vergeleken bij Eissens, die er niet voor terugdeinst om alles wat in zijn ogen rechts is voor fascist of neonazi uit te maken, heb ik mij zeer gematigd uitgedrukt, vind ik. Ik blijf het verbijsterend vinden dat deze man van de overheid de vrije hand heeft om naar eigen goeddunken op te treden tegen alles wat hij als verbaal geweld wenst te defini?ren, terwijl hij ondertussen openlijk solidair is met een beweging die lijfelijk geweld propageert, en stenen prefereert boven argumenten.

2. Iemand die deelneemt aan ultralinks activisme kan gekwalificeerd worden als een ultralinkse activist. Dunkt mij. Zeker in een maatschappij waar 1,6 miljoen Fortuyn-sympathisanten stelselmatig het etiket ?extreem-rechts? opgeplakt krijgen, hoewel zij, voor zover bekend, nog nooit iemand een haar hebben gekrenkt.

2. (Eissens is hier de tel kwijt.) De AFA fungeert als de ringleader en de dorps-tamtam voor het ondergrondse wereldje van militante antifascistische actievoerders in Nederland. Ik zie niet in waarom ik er niet op zou mogen wijzen dat dit antifa-wereldje indertijd verantwoordelijk was voor de brandstichting in Kedichem. Dat de beweging intussen is uitgegroeid tot een geoliede organisatie met een eigen logo, een eigen tijdschrift en een eigen website (alsmede uitmuntende contacten met bovengrondse organisaties als het CIDI, de Anne Frank Stichting en niet te vergeten het Meldpunt Discriminatie Internet ), maakt de zaak er alleen maar verontrustender op. Want de antifa?s munten nog steeds bepaald niet uit in gematigdheid, zoals blijkt uit bijgaand ?AFA-bericht voor deelnemers anti-NVU demo.?)

3. Eissens zegt dat hij slechts ??n keer aan een AFA-actie heeft deelgenomen. Ik heb daar andere berichten over gehoord. Maar die zijn nu eenmaal moeilijk te verifi?ren, bij een beweging die zich stelselmatig in anonimiteit hult.

4. De AFA-demo in Kerkrade was wel degelijk een terreuractie. Niet voor niets moesten er 10 pelotons ME aan te pas komen om te voorkomen dat een overmacht van antifa?s de betoging te lijf ging.

5. Suzette Bronkhorst is niet alleen bestuurslid, maar ook medewerkster. Eissens heeft in 2003 desgevraagd zelf aan Netkwesties opgegeven dat hijzelf 32 uur per week voor het MDI werkzaam was, en Suzette Bronkhorst 5 uur per week. De overige medewerkers zouden samen goed zijn voor 28 uur per week. Ik wijs erop dat op de MDI-website geen inzicht wordt verstrekt over de wijze waarop de subsidie wordt besteed, of welke vergoeding de medewerkers ontvangen.

6. Verplicht of niet; feit blijft dat het MDI pas recentelijk jaarverslagen op zijn website heeft gezet, en dat daarin geen financi?le verantwoording wordt afgelegd. Dat de hoeveelheid subsidie die het MDI ontvangt geen geheim is, verbaast me hogelijk, want niemand kan daar exact opheldering over geven ? behalve Eissens zelf, en die laat er niets over los. Het heeft me een hoop moeite gekost om cijfers los te krijgen van Justitie en BiZa, en die weken weer af van de cijfers die Justitie en V&I recentelijk aan Netkwesties hebben verstrekt. Blijkbaar kan de overheid zelf ook niet goed wijs uit haar eigen boekhouding. Om de onduidelijkheid te illustreren sluit ik twee artikelen van Netkwesties bij, waaruit blijkt dat de ene woordvoerder van justitie de andere tegenspreekt, en dat er grote verwarring bestaat over de vraag of het om euro?s danwel guldens gaat. Netkwesties kondigt verder, op gezag van Justitie, aan dat er nieuwe regels in de maak zijn om het Meldpunt scherper te controleren, maar op mijn vraag of dat klopte zei een Justitiewoordvoerder van niets te weten. Kennelijk weet de ene hand van Justitie niet wat de andere doet.
Verder zou het interessant zijn te weten in welke verhouding het MDI staat tot de stichting Icare.to, die o.a. fungeert als gids voor het loskrijgen van allerhande subsidies. Dit onder het motto: ?Getting money for your organisation is turning into an art?. Netkwesties benaderde Icare per email en per telefoon, en kwam prompt weer bij het MDI uit. De penningmeester van het MDI bevestigde vervolgens dat het MDI, de stichting Magenta en Icare in feite ??n en dezelfde organisatie zijn, met ??n en dezelfde directeur, en opgetelde budgetten. Het zou fijn zijn als Eissens enig licht zou willen scheppen in deze duisternis. Waarom immers zo zwijgzaam, als er toch niets te verbergen valt? Ik citeer MDI-penningmeester Onno Rodbard, in antwoord op vragen van Netkwesties: ?Wat een gedoe zeg. Wat een gedoe. Ik ben door Suzette gebeld; ze heeft me dringend gevraagd om niet meer over cijfers te praten…?

7. De wet. Die is goed. In de wet staat niet meer dan dat ?hij die in het openbaar …aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen … wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. (art.137 d)
Een definitie van het begrip ?aanzetten tot haat? wordt niet gegeven. Mij dunkt dat het aan de rechter is om uit te maken welke uitlatingen onder die noemer vallen, en niet aan Ronald Eissens en Suzette Bronkhorst.

8. Het doet me genoegen te vernemen dat Eissens zijn email aan het CIDI over Jaap de Wreede hier zelf bevestigt. Mijns inziens had het op zijn weg gelegen gerechtelijke stappen tegen de Wreede te ondernemen als hij van oordeel is dat diens artikelen onjuist of smadelijk zijn. Niet om dit soort emails rond te sturen.

9. Toen ik in maart van dit jaar belde had ik nog geen letter over het MDI geschreven; laat staan ?smadelijk en lasterlijk?. Ik was juist bezig aan een eerste artikel over het Meldpunt, en wilde om commentaar vragen. Maar ik had mijn naam nog niet genoemd of de hoorn ging erop. Ik heb daarna maar geen verdere pogingen meer ondernomen. Er is geen kwestie van dat ik de dame die mij (niet) te woord stond zou hebben gevraagd of ze ?eigenlijk wel wist wie ik was?. Dat is een aperte leugen. De mededeling dat ze bij het MDI wisten wie ik was kwam er spontaan uit, gevolgd door het verbreken van de verbinding. Ik kan alleen maar concluderen dat het MDI mij ook als ?blacklisted? beschouwt, vanwege mijn pennevruchten in het algemeen.

Hoogachtend,

Pamela Hemelrijk

Print Friendly, PDF & Email
Share