web analytics

VAATSTRA-DAGBOEKEN GEPUBLICEERD

WEBSITE VERONTRUSTEVADERS.NL PUBLICEERT DE DAGBOEKEN VAN MAAIKE TERPSTRA * YEHUDI MOSZKOWICZ TEGEN WIE EEN ONDERZOEK LOOPT WEGENS POGING TOT MOORD STAAT COMPLEET VOOR LUL * TIENTALLEN SITES GAAN DE DAGBOEKEN PUBLICEREN * LEES DE DAGBOEKEN EN WALG OVER HET ONMENSELIJKE BEDROG DOOR JUSTITIE

Geachte heer Lameris,

Onlangs heeft zich tot mij gewend mevrouw M. Terpstra, voorheen Vaatstra, hierna te noemen cliënte met het verzoek haar belangen te behartigen in opgemelde zaak. Te dien aanzien kan ik u als volgt berichten.

Heden is gebleken dat u op uw website; http://verontrustevaders.nl/ , het dagboek van cliënte heeft gepubliceerd. U treedt hiermee op grove wijze de (auteurs)rechten van cliënte met voeten.

Cliënte is vanzelfsprekend rechthebbende op het auteursrecht van haar dagboek zo ook op de daarmee samenhangende persoonlijkheidsrechten. Het is derhalve de discretionaire bevoegdheid van cliënte om u danwel derden, wel of geen toestemming te verlenen haar dagboek openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Cliënte heeft u nimmer op wat voor wijze dan ook toestemming gegeven voor het kopiëren, reproduceren, herinterpreteren of wat verveelvoudiging van haar auteursrecht dan ook, noch zal zij u hiervoor nu of in de toekomst toestemming geven. Door uw laakbare handelen lijdt cliënte zowel materiele als immateriële schade. Zij stelt u derhalve thans aansprakelijke voor alle reeds geleden en nog te lijden schade.

Ik sommeer u namens cliënte per direct het dagboek van cliënte van uw site te verwijderen en verwijderd te houden alsmede alle kopieën die u bezit, al dan niet digitaal, te vernietigen. Tevens sommeer ik u mij onverwijld in kennis te stellen van de namen en adressen van de perso(o)n(en) waar u het dagboek van heeft ontvangen. Zo ook van alle eventuele derden waarvan u weet dat ze de beschikking hebben over een kopie van het dagboek van cliënte.

Indien u mij niet heden voor 17.00 uur bevestigt dat u aan voornoemde sommatie zult voldoen, dan zal ik u namens cliënte zonder nadere aankondiging in kortgeding betrekken waarbij voornoemde ver -en geboden onder dreiging van onder meer dwangsommen zullen worden gevorderd.  Overigens is uw eventuele weigering niet alleen in civilibus onrechtmatig. Conform art. 31 auteurswet ev. is zulks tevens strafbaar. Naast het kortgeding zal dan ook aangifte tegen u worden gedaan.

Tot slot wil ik u namens cliënte en haar familie dringend verzoeken deze zaak te laten rusten. Er ligt een inmiddels onherroepelijk vonnis gebaseerd op onomstotelijk en objectief DNA bewijs, waarbij bovendien de dader NB een volledige bekentenis heeft afgelegd. Cliënte en haar familie willen na alle jaren van onzekerheid in rust deze treurige zaak kunnen afsluiten. Zij ervaren uw bemoeienissen als uiterst ongewenst en pijnlijk en verzoeken u met klem hiermee te staken.

Ervan uitgaande u zo afdoende te hebben geïnformeerd en vertrouwende op uw volledige en spoedige medewerking, verblijf ik,

Sans préjudice en onder voorbehoud van alle rechten en weren van cliënte.

Hoogachtend,

Y. Moszkowicz

Print Friendly, PDF & Email
Share