web analytics

Spyker rijp voor de sloop, dank aan Deloitte

DELOITTE: ‘WIJ BEHOUDEN ONS ALLE RECHTEN VOOR’

door Micha Kat
De onderstaande vragen werden op 25 april gesteld aan Irwin Broen, de woordvoerder van Deloitte Nederland:

Dag Irwin,

In verband met nieuwe publikaties op Accountingweb de volgende vragen:

waarom is Deloitte aan de kant gezet door McGregor?

is er een verband met het aan de kant zetten door Spyker?

wat is de reactie van Deloitte op het verwijt dat actief is meegewerkt aan het oppompen van de cijfers van beide ondernemingen?

deed of doet Deloitte advieswerk voor beide ondernemingen? zo ja, welk?

In de hoop op spoedige antwoorden,
Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Dit weekeind kwam het volgende antwoord binnen:

Geachte heer Kat,

Woensdag jl. legde u Deloitte enige vragen voor, die betrekking hebben op onze werkzaamheden voor Spyker en McGregor.

Uw vragen zijn zodanig algemeen gesteld dat een inhoudelijke reactie onmogelijk is. U vraagt bijvoorbeeld om een reactie op een ‘verwijt’ dat aan ons gemaakt zou zijn over wat u noemt ‘het oppompen’ van cijfers. Wij kunnen op een dergelijke ongespecificeerde beschuldiging geen andere dan de – door u vermoedelijk ook verwachte – reactie geven dat wij geen idee hebben wat u bedoelt; een en ander raakt kant nog wal. Dat is misschien zonde van uw tijd, maar zeker van de onze.

Onze tegenzin wordt nog groter nu de vraagstelling en de door daarbij gekozen terminologie er weinig twijfel over laten bestaan dat u er op voorhand vanuit gaat dat uw veronderstellingen kloppen. Wij bespeuren aan uw kant geen werkelijke behoefte om informatie te ontvangen en te beoordelen.

Dat sprake is van ontoelaatbare vooringenomenheid en niet van journalistieke nieuwsgierigheid wordt wat ons betreft bewezen door het gegeven dat u afgelopen maandag op klokkenluideronline.is datgene wat u nu als vraag verpakt, reeds als “nieuws” hebt gemeld. Wij passen er daarom voor om, door toch inhoudelijk te reageren, de onjuiste conclusies die u zonder enig onderzoek al hebt bereikt en gepubliceerd, de schijn van journalistieke evenwichtigheid te geven. Deze lijn zullen wij ook in de toekomst volgen.

Wij komen daarmee dus ook niet toe aan de beoordeling of, gezien de positie van de accountant en diens verplichtingen tegenover (voormalige) cliënten, het überhaupt mogelijk is op onderdelen van uw vragen inhoudelijk te reageren.

Wij geven u in dringende overweging om terstond de publicatie op klokkenluideronline.is terug te nemen, nu daarin niets anders gebeurt dan dat zonder enige feitelijke toelichting en, zoals uit uw vragen van woensdag blijkt, zonder onderzoek en zonder een passende vorm van wederhoor onze integriteit en vakbekwaamheid in diskrediet worden gebracht. Wij behouden ons terzake alle rechten voor.

Hoogachtend,

Irwin Broen,
woordvoerder
Deloitte Nederland.

Een keurig en correct antwoord, niets mis mee. Het punt is en blijft alleen dat Deloitte er bij Spyker een potje van heeft gemaakt en heeft samengespannen met het management (net als bij Ahold, Van der Hoop, CSS en Vie d’Or) om de aandeelhouders te bedriegen. Wij durven de stelling best aan dat Deloitte een gevaar is voor Nederlandse economie wegens structurele onbetrouwbaarheid en incompetentie. Voor deze stelling zijn inmiddels containers bewijzen voorhanden terwijl Deloitte het tegendeel (wij verstaan ons vak wel) nooit kan bewijzen juist om wat Broen ook al aangeeft: de ‘verplichtingen jegens (voormalige) clienten’ staan het niet toe uit de school te klappen! Inmiddels wordt het, jammer maar helaas voor Deloitte, steeds duidelijker dat Spyker een beerput die waarvan de deksel mede door Deloitte jaren achtereen stevig is aangedrukt. Lees bijvoorbeeld dit stuk eens of anders ook dit verhaal, tel dat op bij alle shit die de afgelopen weken al over Spyker bekend is geworden en je weet wel hoe laat het is.

Print Friendly, PDF & Email
Share