web analytics

SP-kamerlid wil uitleg van Raad voor de Rechtspraak

GRATIS PROCEDEREN DOOR WESTENBERG: VAN DELDEN MOET UITLEG GEVEN

Aan de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
Mr. A.H. van Delden
Postbus 90613
2509 LP Den Haag

Den Haag, 27 April 2006

Geachte heer van Delden,

Onlangs ben ik benaderd door mr. M. Ch. Kaaks die optreedt als advocaat van de journalist Micha Kat en de uitgeverij Memory Productions Publications BV te Amsterdam in een procedure die tegen hen is aangespannen door mr. J. Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag. Mr. Kaaks wees mij erop dat gedurende deze procedure is gebleken dat de proceskosten en kosten voor juridische bijstand van mr. Westenberg door de Raad voor de Rechtspaak worden vergoed. Dit roept bij mij een aantal vragen op.

Het is mij bekend dat de Raad een algemene voorziening heeft getroffen ter ondersteuning van rechters die, in verband met hun ambtsuitoefening, als gedaagden in juridische procedures worden betrokken. Echter, mr. Westenberg heeft in deze zaak zelf het initiatief tot een rechtszaak genomen. Om welke redenen heeft de Raad gemeend dat deze procedure onder de voornoemde voorziening zou moeten vallen? Moet uit het feit dat de Raad de proceskosten en kosten voor juridische bijstand van mr. Westenberg vergoedt, worden afgeleid dat de Raad zich volledig achter diens zaak heeft geschaard? Is daarbij rekening gehouden met de mogelijke invloed die van een dergelijke beslissing uitgaat jegens de rechters die in deze zaak een oordeel moeten vellen?

Betekent de beslissing om de kosten van mr. Westenberg te vergoeden dat voortaan in alle gevallen waarin rechters op eigen initiatief procederen in zaken die met hun werk te maken hebben, de Raad de kosten draagt? Is er een limiet verbonden aan de vergoeding die door de Raad wordt verstrekt? Op grond van welke criteria wordt beoordeeld of ook een hoger beroep (zoals bijvoorbeeld door mr. Westenberg is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam in zijn zaak) door de Raad wordt vergoed?

Ik leg u deze vragen voor omdat ik twijfel over de maatschappelijke wenselijkheid van een regeling die het mogelijk maakt dat rechters op eigen initiatief, maar op kosten van de gemeenschap, procederen. Ik hoop dat u bereid bent op mijn vragen in te gaan en zo wellicht mijn twijfels weg te nemen.

Met vriendelijke groet,

Jan de Wit
SP Tweede-Kamerlid

Print Friendly, PDF & Email
Share