web analytics

Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds!

hirschballin.jpgExcellentie, minister van Justitie van de Staat der Nederlanden,

Bij deze richt ik mij tot u via dit smeekschrift. In tijden van crisis biedt de geschiedenis vaak houvast en af en toe zelfs uitkomst. Alvorens mijn smeekbede te verwoorden zou ik met u willen terugkeren naar de dagen van de Romeinse Republiek toen een jurist actief was genaamd Cicero. Naast advocaat was Cicero ook filosoof, historicus en zelfs ook politicus. Deze combinatie van hoedanigheden verschafte Cicero als geen ander de weidsheid van geest over bestaande grenzen heen te kijken en aandacht te vragen voor zaken die het belang van de Staat bij uitstek bedreigden. Een van die zaken was klassenjustitie. In zijn monumentale filosofische werk De Officiis schreef hij hierover het volgende: Als de geldelijke middelen in de samenleving niet gelijk zijn verdeeld, als ook de mogelijkheid tot het uitoefenen van macht niet aan iedere burger is gegeven, als we tevens moeten constateren dat de geestelijke vermogens van mens tot mens verschillen en de natuur het zelfs zo heeft gewild dat de fysieke krachten bij de een groot zijn maar bij de ander grotelijks afwezig: laat er dan een ding zijn dat wel gelijkelijk wordt toegedeeld aan een ieder die zich een burger mag noemen van dezelfde samenleving: het recht. Gelijke behandeling van alle burgers die samen een Res Publica vormen door het bevoegde gezag is een conditio sine qua non voor het voorbestaan van welke beschaafde samenleving dan ook. Een van de burgers uit de Res Publica Staat der Nederlanden is Joris Demmink, de SG van het ministerie waar u minister bent. Demmink maakt zich reeds meer dan tien jaar schuldig aan het delict van seksueel misbruik van minderjarigen, maar het Openbaar Ministerie dat onder uw verantwoordelijkheid en zelfs onder uw gezag valt, weigert hem voor de rechter te brengen.

cicero.jpgHiermee zadelt uw eigen OM u op met een probleem van historische proporties waarvoor u tot op dit moment bent weggelopen. Maar een minister van Justitie die met een acute crisis wordt geconfronteerd kan het zich niet permitteren weg te lopen. Die moet handelen. Mijn smeekbede waar ik eerder over sprak is geen andere dan deze: handel! Pas de wet toe die voorschrijft dat burgers die (ernstige) delicten plegen ten dienste van de samenleving worden berecht! Dwing het OM via een ministeriele aanwijzing vervolging in te stellen tegen Joris Demmink! Nog is het niet te laat, want het zal nog enige maanden duren voordat het Amsterdamse gerechtshof uw OM zal dwingen Demmink te gaan vervolgen -er is immers geen enkele juridische redenering te fabriceren op grond waarvan het Hof vervolging zal afwijzen nu de hoeveelheid bewijs tegen Demmink zo overweldigend is. Als het OM Demmink gedwongen zal moeten gaan vervolgen, ontstaat een hoogst onwenselijke en ontwrichtende situatie die u thans nog altijd kunt voorkomen. Daarom nogmaals: handel. De volledige toekomst van Nederland als rechtsstaat ligt thans in uw handen. Wij vertrouwen op u. Wat kunnen wij anders? Beschaam ons vertrouwen niet. Lex dura, sed lex. Ook die woorden komen van Cicero.

Print Friendly, PDF & Email
Share