web analytics

Schiphol: jaarverslag 2004 deugt niet

SCHIPHOL RESERVEERT VOOR CLAIM SLECHTS MINIEM BEDRAG

Uit het jaarverslag van de Schiphol Group over 2004:
overige voorzieningen
Gedurende 2004 is vast komen te staan dat Schiphol Group een verplichting heeft in het kader van enkele claims en geschillen. Een van deze claims en geschillen betreft de rechtmatigheid van het bouwverbod voor het Groenenbergterrein.
Bebouwing van het Groenenbergterrein zou de gebruiksmogelijkheden van de Aalsmeerbaan ernstig kunnen verstoren. Door de Staatssecretaris is daarom voor dit terrein een bouwverbod ex. Artikel 38 van de Luchtvaartwet (oud) afgekondigd. Gelet op de vele procedurele onzekerheden en op basis van het gewezen vonnis van de rechtbank Haarlem terzake en de ingewonnen juridische adviezen is het reeel om rekening te houden met een schadebedrag voor de luchthaven dat niet verhaald kan worden op derden. De prognose van de schadeberekening is afhankelijk van diverse factoren. Terzake van voornoemde claims en geschillen is ten laste van het boekjaar 2004 een gezamenlijke voorziening getroffen van 10 mio Euro.

Het bedrag van 10 miljoen is opmerkelijk. Het schadebedrag waar het in het genoemde Haarlemse vonnis om gaat is namelijk tien maal zo groot. Hoe komt Schiphol er dan bij slechts 10 miljoen te reserveren? Het precieze bedrag van de schade als gevolg van de illegale tegenwerking door Schiphol van Chipshol inzake het Groenenbergterrein moet nog worden vastgesteld door deskundigen en de rechtbank, maar het genoemde bedrag van 100 mio. was reeds het resultaat van onafhankelijke accountantsberekeningen.
Maar er zijn meer punten waarop Schiphol zijn aandeelhouders in het jaarverslag misleidt. Zo zou er sprake zijn van ‘procedurele onzekerheden’ terwijl de rechtbank Haarlem Schiphol op 12 januari 2005 op alle punten in het ongelijik heeft gesteld in een zeldzaam helder vonnis. De enige onzekerheid bestaat eruit wanneer Schiphol met de volgende (nog veel duurdere: 200 mio) claim zal worden geconfronteerd inzake het terrein Badhoevdorp-Zuid . Ook de passage over het schadebedrag ‘dat niet verhaald kan worden op derden’ is misleidend. Verzwegen wordt immers dat Schiphol het ministerie van V&W in vrijwaring heeft gedagvaard juist om deze schadeposten te kunnen verhalen. Voor zover bekend loopt deze procedure nog altijd. Schiphol had moeten schrijven: “We proberen (een deel van) de schade thans te verhalen op de Staat, maar die poging is weinig kansrijk, zodat we er rekening mee moeten houden dat we zelf in de buidel moeten tatsten.” Onthutsend tenslotte is ook de cryptische zin ‘de prognose van de schadeberekening is afhankelijk van diverse factoren’. Er ligt immers een keihard bedag van 97,2 mio Euro op basis van berekingen van Wallast Accountants. Welke ‘factoren’ bedoelt Schiphol dan? Je mag toch verwachten als het om zulke bedragen gaat (en om een bedrijf dat naar de beurs wil!) dat er athans een begin van duidelijkheid wordt geboden over de vraag: op grond van welke argumenten meent Schiphol een bedrag van 100 mio te kunnen reduceren tot 10 mio?
Dit alles is de zoveelste smet op het blazoen van topman Gerlach Cerfontaine. Zijn wanbeleid dient nu immers via misleiding aan het zicht te worden onttrokken.

Print Friendly, PDF & Email
Share