web analytics

Schiphol dagvaardt Ministerie van V&W

RUZIE SCHIPHOL-MINISTERIE HEVIG GEESCALEERD

Op 15 januari van dit jaar heeft de Luchthaven Schiphol NV de Staat der Nederlanden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) gedagvaard voor de rechtbank in Haarlem. Reden voor deze even ongebruikelijke als unieke stap is de ecsalerende ruzie wie van de twee partijen moet opdraaien voor de schade toegebracht aan Chipshol wegens het bouwverbod dat de staatssecretaris op 14 februari 2003 afkondigde voor het Groenenberg-terrein van Chipshol. Volgens de Luchtvaartwet dient schade als gevolg van bouwbeperkingen te worden vergoed. Uit de dagvaarding die in handen is gekomen van klokkenluideronline blijkt dat het gaat om een bedrag van Euro 97.200.000, te vermeederen met de wettelijke rente vanaf 20 februari 2003.

Het kantoor Stibbe treedt op voor Schiphol in de persoon van mr. N. Koeman. De reden dat Schiphol het Ministerie dagvaardt is dat de luchthaven meent dat de Staat garanties heeft afgegeven om alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het omstreden bouwverbod, dat (zo blijkt uit de stukken), is afgegeven door Schultz van Haegen op verzoek van de luchthaven. De Staat wordt hierom ‘in vrijwaring gedagvaad’ hetgeen betekent dat Schiphol eist dat de Staat de luchthaven ‘vrijwaart’ van schade als gevolg van het bouwverbod.
De Staat bestrijdt deze lezig met alle kracht zoals reeds eerder op deze site ter sprake kwam. Koeman: “De Staat handelt onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig door de kosten niet te willen vergoeden, maar voor rekening van Schiphol te laten. Gemeten naar hetgeen de Staat in het maatschappelijk verkeer betaamt en gelet op de door hem in acht te nemen beginselen van behoorlijk bestuur, is hij jegens Schiphol draagplichtig, indien en voor zover Schiphol gehouden zou zijn Chipshol op baisis van art. 50 van de Luchtvaartwet schadeloos te stellen.” Eerder publiceerde deze site een briefwisseling tussen voormalig DG Luchtvaart Bussink en Schiphol-bestuurder Van Lier Lels waaruit ook al bleek dat er grote oneenigheid is over de schadeloosstelling aan Chipshol.
De reden voor het hele bouwverbod is dat Schiphol geen concurrentie duldt op het gebied van commercieel vastgoed rond de eigen luchthaven; het zet alle kaarten op de eigen ontwikkelingsmaatschappij SADC. Met de naderende beursgang worden de onroerend goed-belangen van Schiphol alleen nog maar groter. Om die reden wordt Chipshol, de grootste particuliere gebiedsontwikkelaar in de Schiphol-regio, al jaren tegengewerkt.

Print Friendly, PDF & Email
Share