web analytics

Ruzie tussen Schiphol en VWS om 80 mio

WIE STELT CHIPSHOL SCHADELOOS?

Geachte mevrouw Van Lier Lels,

Conform uw verzoek heb ik een ontwerpbesluit genomen inzake bouwontwikkelingen die het gebruik van de Aalsmeerbaan zouden belemmeren. Hiervan heeft u een afschrift ontvangen. Zoals u weet is eventuele planschade die uit het besluit kan voortvloeien conform de Luchtvaartwet voor uw rekening. Ten einde misverstanden hierover te voorkomen wens ik zeker te stellen dat u zich van deze mogelijke financiele kwestie bewust bent. Gaarne ontvang ik hiervan een schriftelijke bevestiging.

Met vriendelijke groet,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze
DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART
Prof. dr. F.L. Bussink

Dit schreef het Ministerie van V&W op 17 februari 2003, twee dagen voordat de staatssecretaris op verzoek van Gerlach Cerfontaine een bouwverbod zou uitvaardigen voor het Groenenberg-terrein van Chipshol. Klokkenluideronline heeft de hand weten de leggen op de briefwisseling.
Genoemd bouwverbod kwam tot stand na talrijke toezeggingen aan Chipshol het terrein van 38,5 hectare tot ontwikkeling te kunnen brengen. Zelfs een week voor het van kracht worden van het bouwverbod kreeg Chipshol nog bouwvergunningen. Eerder had de provincvie Noord-Holland bestaande concessies vernietigd, maar deze beslissingen werden weer nietig verklaard door de bestuursrechters van de Raad van State.
De enige reden voor de stelselmatige en dus aantoonbaar illegale tegenwerking van Chipshol door diverse overheden is erin gelegen dat Schiphol geen concurrentie duldt voor zijn eigen onroerend goedbedrijf SADC waarin diezelfde overheden participeren. Hierbij spant de luchthaven de staatssecreatris dus moeiteloos voor haar karretje. Echter: gekoppeld aan het bouwverbod hangt conform de luchtvaartwet een fors prijskaartje, een bedrag van tussen de 80 en 100 mio Euro. V&W schuift deze aardappel begrijpelijkerwijs door naar Schiphol (dat immers toch zo graag op eigen benen wil staan) maar Schiphol vindt dat het ministerie voor het enorme bedrag moet opdraaien. Dit immers antwoordde bestuurslid Van Lier Lels de staatssecretaris:

Geachte heer Bussink,

Wij ontvingen uw fax d.d. 17 februari 2003 in goede orde. Uw brief kan aanleiding geven tot misverstanden waar u ons vraagt eenzijdig over te gaan tot aanvaarding van aansprakelijkheden. Immers, actie tot voorkoming van bouwontwikkeling op het Groenenbergterrein is ingeleid door het Ministerie bij brief van de Staatssecretaris aan de Gemeente Haarlemmermeer (d.d. 9 januari 2003/kenmerk DGL/02 422537) waarin zij heeft verzocht om maatregelen met daaraan gekoppeld een vrijwaring.

Hoogachtend
SCHIPHOL GROUP

ir. M.E. Van Lier Lels
Executive Vice president & Chief Operational Officer

Print Friendly, PDF & Email
Share