web analytics

Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden

rammende.jpgGeachte heer Kat, beste Micha,

Daar de heer Wedzinga thans niet in de gelegenheid is zelf een email te schrijven heeft hij mij verzocht jou te benaderen met het dringende verzoek je posting per omgaande te verwijderen.
De heer Wedzinga heeft jou in geen enkel opzicht toestemming gegeven om emails etc.. op jouw weblog te plaatsen en staat ook niet achter de inhoud hiervan.
Namens de heer Wedzinga sommeer ik je de posting voor 12:00 uur dezer dag te verwijderen en bij gebreken zullen we je helaas in rechten moeten betrekken.

Hoogachtend,

H.J.M. Smit

Uw webmaster heeft hierop het volgende antwoord gegeven:

Geachte heer Smit,

Wellicht is uw client onvoldoende bekend met het uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’.

Tevens heeft uw client mij expliciet laten weten ‘er niet voor te schromen met mij openlijk in het strijdperk te treden’.

Daar komt dan nog eens bij dat uw client door mij herhaaldelijk op de hoogte is gebracht van mijn voornemen de emails te publiceren -op 20 en op 29 juli-, maar daar op geen enkele wijze bezwaar tegen heeft willen maken.

Daar mijn contact met uw client nogal ’schoksgewijs’ verliep -ook thans is hij blijkbaar niet beschikbaar- heb ik om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten -het gaat immers om emails met een explosieve inhoud en mogelijk om ingrijpende consequenties voor uw client- op 3 augustus een ‘try out’ gepubliceerd in het artikel ‘Ed Nijpels, Breda en de (NL) porno underground’ waarin ik reeds een deel van de ‘Wedzinga-emails’ openbaarde vanuit de gedachte: als uw client daar bezwaar tegen maakt, zal ik publikatie van de informatie over Donner, Demmink en Hirsch Ballin heroverwegen. Maar van enig bezwaar was geen sprake. Integendeel: uw client reageerde op dit stuk op 5 augustus met de woorden: ’Ik merk dat je op de site weer stevig uitpakt. Goed zo, verloochen jezelf niet!’

Al deze omstandigheden wegende heb ik besloten de emails te kunnen publiceren met instemming van de heer Wedzinga. Dat een bron die explosieve informatie geeft later terugkomt op zijn verklaringen, is in de journalistiek vrij gangbaar. Advocaat Hugo Smit die ooit tegenover mij beschuldigingen uitte tegen de Haagse rechter H. Westenberg deed ooit exact hetzelfde. Ook advocaat Smit liet zich destijds onvoldoende leiden door het uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’. In de affaire-Demmink heeft een jeugdprostitue die aangifte deed tegen de SG later zelfs verklaard dat deze aangifte ‘vals was’. Van de Rammende Rechter had ik een dergelijke terugtocht echter nooit verwacht. Wel ben ik blij dat door deze sommatie de authenticiteit van de emails eens te meer is vastgesteld.

Tevens biedt deze website alle ruimte voor een reactie, dus als de heer Wedzinga afstand wil nemen van de twee emails die hij mij stuurde kan hij dat doen via een posting op deze site. Dat lijkt me een meer aangewezen weg dan een procedure.

Hoogachtend,

Micha Kat

Commentaar:
Deze move van de Rammende Rechter geeft des te meer geloofwaardigheid aan zijn onthullingen. Blijkbaar zijn deze zo serieus te nemen dat er een procedure tegenaan gegooid dient te worden. Dat de Rammende Rechter thans claimt ‘niet achter de inhoud van de emails te staan’ kan worden afgedaan met een enkel woord: ongeloofwaardig. Dat het om twee emails gaat waarvan de tweede de eerste nog eens bevestigt maakt de claim zelfs lachwekkend. Waarschijnlijk is de Rammende Rechter vanuit Den Haag onder extreme druk gezet in elk geval formeel afstand te nemen van de inhoud van de mails zodat deze geen rol meer hoeven te spelen bij de beslissing van het Amsterdamse gerechtshof Demmink al dan niet te vervolgen wegens kindermisbruik. Wat betreft het dreigement van de Rammende Rechter (of moeten we nu zeggen: de Jankende Rechter?) een procedure te beginnen: hiervan is uw webmaster niet erg onder de indruk, daar er geen constructie te bedenken is op grond waarvan hij onrechtmatig gehandeld zou kunnen hebben.

Print Friendly, PDF & Email
Share