web analytics

Raad voor de Journalistiek in bedrijf

DE BELANGEN OM DE WAARHEID IN DE ZAAK-VAATSTRA ONDER HET TAPIJT TE HOUDEN OVERSTIJGEN ALLES * NET ALS MET ‘SIRTE-GATE‘ IS DIT EEN EPIC BATTLE TUSSEN OUDE EN NIEUWE MEDIA OM DE FEITEN * HOE CORRUPT IS EEN RAAD WAARVAN ALLE VICE-VOORZITTERS LEDEN ZIJN VAN DE RECHTERLIJKE DEMMINK-MACHT?

En toen ging het toch nog mis. Fors mis. Na de nogal stress-volle en absoluut niet onpartijdige behandeling van onze klacht tegen de Leeuwarder Courant en andere regionale kranten wegens demoniserende berichtgeving over ons [hier leest u de klacht en hier een verslag van de zitting] kwam het volgende aan het licht. Fasten your seatbelts!

Een van de leden van de Raad die onze klacht behandelde was mevr. drs. M. Mathot, chef redactie van de Gooi- en Eemlander. Tijdens de zitting toonde juist zij zich agressief in haar vraagstelling en vooringenomen tegen ons. Zo bleef ze er maar op hameren dat er ‘stiekem en hinderlijk gefilmd’ zou zijn terwijl dat aantoonbaar niet zo was. Maar erger nog: door deze opmerkingen gaf zij aan niets van de klacht te hebben begrepen, want deze ging helemaal niet over ‘stiekem filmen’ en ‘stalken’ en was al evenmin afkomstig van vermeende ‘slachtoffers’ van onze werkwijze, nee, wij waren zelf de klagers en de klacht richtte zich tegen aantoonbaar onjuiste berichtgeving door de Leeuwarder Courant, dus daar hadden de vragen van Mathot over moeten gaan, over hoe de Leeuwarder Courant kon hebben opschreven dat Micha Kat (onjuist: het was Eric Donk) stiekem (onjuist: het gebeurde in alle openheid) zou hebben gefilmd op meerdere locaties. Een vraag die des te prangender is omdat de bewijzen voor de juistheid van onze stellingen op video voor iedereen, dus ook voor de Leeuwarder Courant en Mathot, zijn in te zien. Dat de krant ondanks deze bewijzen toch gewoon met droge ogen opschrijft dat Micha Kat stiekem heeft gefilmd -alsof dat een journalistieke doodzonde zou zijn, maar dat is weer een ander onderwerp- geeft maar een ding aan: het demoniseren van Micha Kat is belangrijker dan het bieden van de feiten en de waarheid! Deze vragen hadden natuurlijk primair gesteld dienen te worden aan de Leeuwarder Courant zelf, maar daar namen ze niet te moeite te komen opdagen om verweer te voeren.

Maar nou komt ie: enige dagen na deze zitting kwam aan het licht dat de krant van Mathot, de Gooi- en Eemlander, het demoniserende stuk ook heeft gepubliceerd! Dat kunt u krantenartikel1 Gooi en Eemlander hier zien! Hiermee had Mathot dus een fatale belangenverstrengeling omdat de klacht zich ook richtte tegen haar eigen krant -we hadden uitdrukkelijk aangegeven andere regionale kranten die het stuk via de GPD-persdienst hadden overgenomen in de klacht mee te nemen- maar bovendien ook nog eens tegen haarzelf als chef redactie: zij draagt immers de ultieme eindverantwoordelijkheid voor de inhoud! Maar het wordt allemaal nog erger. Veel erger.

We schreven een brief over de ontstane situatie aan de secretaris van de Raad, mevrouw Daphne Koene. Deze antwoordde ons dat de fout bij ons lag omdat wij ‘Mathot niet tijdig hebben gewraakt’. brief.rvdj Hier kunt u het hele antwoord lezen van Koene. Desalniettemin bood zij aan een nieuwe Raad te willen samenstellen voor een geheel nieuwe behandeling van onze klacht. Dit aanbod zullen wij accepteren. Maar eerst nog even over die Mathot.

Mevrouw Mathot heeft voorgegeven ‘niet te hebben geweten’ dat het artikel ook in haar krant heeft gestaan. Dat is voor een chef redactie niet geloofwaardig, temeer niet daar zijzelf waarschijnlijk degene is die beslist over het overnemen van artikelen uit andere kranten via de GPD-persdienst. Erger wordt het dat zij zich weigert voor te bereiden op de zitting door te controleren of haar krant de bestreden publicatie -mocht zij zulks niet meer weten op eigen kracht- niet heeft overgenomen. Nog weer erger wordt het dat zij eveneens in gebreke is gebleven door na de zitting, toen duidelijk was dat er diverse regionale kranten in de klacht zouden worden meegenomen, niet alsnog een onderzoekje in te stellen in de archieven van haar eigen dagblad om aldus te ontdekken dat haar krant het stuk ook heeft gebracht en zij zich dus alsnog uit eigen beweging diende terug te trekken als lid van betreffende Raad. Niets van dat al deed Mathot die volgens de ledenlijst van de Raad zelf ook journalist is. Maar het allerergste is nog wel, dat deze Mathot ondanks alles van mening is (zie de brief van Koene) dat zij ‘wel degelijk objectief over onze klacht kan oordelen’. Is dit cabaret? Een horror-film? Wil de nieuwe voorzitter Victor Lebesque -die ik nog persoonlijk ken uit onze jaren als juridische verslaggevers en met wie ik ook wel heb samengewerkt- misschien antwoord geven op deze vragen?

Wij hebben de Raad verzocht Mathot per direct te verwijderen als lid. Tegen zoveel incompetentie, halsstarrigheid en malicieuze vasthoudendheid is geen ander kruid gewassen. De verwijdering van Mathot is toch wel noodzakelijk voor de Raad om het vertrouwen van ons terug te winnen. Maar dankzij de onthullingen over Mathot is er nog een heel nieuw en zeer interessant element aan onze klacht toegevoegd, een element dat eens te meer aangeeft dat hier sprake is van een onvoorstelbare en nooit eerder vertoonde journalistieke ‘samenzwering’ om Micha Kat en de andere ‘klokkenluiders’ te demoniseren en af te serveren.

Reeds direct na de publicatie van het gewraakte artikel door de Leeuwarder Courant op 29 januari is de redactie in Leeuwarden overspoeld met klachten over het leugenachtige gehalte van het verhaal. Naast Micha Kat richtte ook cameraman Eric Donk, onderzoeker Wim Dankbaar en onderzoeker Klaske Ferwerda zich tot de hoofdredactie om deze te wijzen op de leugens in het verhaal en op het malicieuze, demoniserende karakter ervan. De Leeuwarder Courant heeft al deze emails niet alleen naast zich neergelegd, men heeft ook geweigerd het artikel aan te passen en heeft het in ongewijzigde en dus onjuiste vorm doorgegeven aan de GPD-persdienst, aldus willens en wetens bewerkstelligend dat de andere kranten onjuistheden en leugens zouden publiceren waarvan zij weet hadden of hadden moeten hebben. De klacht is met deze feiten uitgebreid voor de nieuwe behandeling en de genoemde emails van Kat, Donk, Dankbaar en Ferwerda zijn aan het dossier toegevoegd. Mijn gemachtigde Andre Vergeer heeft Daphne Koene inmiddels van alle hierboven beschreven zaken op de hoogte gesteld. In zijn brief maakt hij melding van nog een hoogst alarmerend feit in deze zaak: alle kranten die het gewraakte stuk hebben gepubliceerd hebben dat uitsluitend gedaan in hun papieren editie: op de websites en via de digitale archieven is geen spoor terug te vinden van het stuk over de ‘stalkende, stiekem filmende, mensen tot waanzin drijvende, belagende en hetze-voerende internet-onderzoeker’ Micha Kat en zijn team.

We gaan dus op weg naar een nieuwe zitting nadat Mathot al dan niet verwijderd is uit de Raad. We zijn benieuwd of de Leeuwarder Courant dan wel zal komen opdagen. Mocht dat niet zou zijn, is dat weer koren op onze molen voor de civiele claim tegen de LC en de andere kranten die we aan het voorbereiden zijn. Zou het in de geschiedenis van de Raad ooit zijn voorgekomen dat een zaak opnieuw behandeld moest worden wegens belangenverstrengeling van een van de leden waarbij de gedaagde biede keren niet kwam opdagen? We schrijven geschiedenis!

In een laatste ontwikkeling rond deze rechtsgang kunnen we melden dat Eric Donk, onze cameraman -die dus filmde in tegenstelling tot Micha Kat- zich als klager in de procedure wenst te voegen. Zulks op begrijpelijke redenen. Dat betekent dat we het recht opeisen de komende zitting te filmen wat tijdens de eerste zitting nog werd ‘verboden’. Het lijkt me dat met de belangenverstrengeling van Mathot en met haar optreden tijdens die zitting een afdoende ‘verdedigingsbelang’ is gecreeerd de zaak vast te leggen ter controle op een eerlijke en objectieve procesgang. Hieronder volgt Bijlage 9 van het nieuwe dossier Kat/LC e.a. waarin Eric Donk zich voegt:

Bijlage 9:

Geachte mevr. Koene, geachte Raad,

Ook de heer Eric Donk van JDTV Producties voegt zich in de klacht tegen de Leeuwarder Courant. Hij meldde mij dat hij zelfs op dezelfde dag van de gewraakte publicatie, 29 januari jl., al om rectificatie had verzocht. In onderstaande e-mail wordt dit duidelijk. Hij heeft echter nooit enige reactie mogen ontvangen van de redactie van de L.C. Daarmee hebben, naast de heer Kat, mevr. Ferwerda, de heer Dankbaar en dus nu ook de heer Donk direct gereageerd op de publicatie van 29 januari jl. met het dringende verzoek om rectificatie zonder dat hen daarna alsnog wederhoor is vergund.

Wij hebben u reeds verzocht om de heer Donk tot de zitting toe te laten als toehoorder maar in deze is hij daarnaast dus ook belanghebbende in de klacht en getuige in het geval van het “stiekeme filmen” van de moeder van Stephanie in het tuincentrum en van Wim Anker op zijn kantoor. En daarnaast in alle video-verslagleggingen van alle Vaatstra-files. De Leeuwarder Courant meldde immers “dat de heer Kat stiekem filmde”. U wordt verzocht om dit bericht en onderstaande e-mail aan het dossier Kat vs. LC toe te voegen.

Wij verzoeken u hierbij speciaal in aanmerking te nemen dat in het artikel van 12 februari jl. (en dus ondanks de tijdige protesten daartegen van de heren Kat en Donk), desondanks door de L.C. werd volgehouden dat er sprake was van ‘stiekem’ filmen en dat daar geen wederhoor op is gegund terwijl dit ook nadrukkelijk zichtbaar is in de video-opnamen.

In het vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd teken ik met vriendelijke groeten,

André Vergeer.

From: Eric Donk [mailto:[email protected]]
Sent: zaterdag 29 januari 2011 22:34
To: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Subject: URGENT RECTIFICATIE VAATSTRA ARTIKEL !!!!!

Geachte lezer,
Uw berichtgeving over onze activiteiten, in het artikel over de vaatstra zaak, is aantoonbaar onjuist.
JDTV heeft geen gebruik gemaakt van een verborgen camera, tijdens de door u genoemde opnames.
Zowel in het tuincentrum als op het kantoor van de gebroeders Anker, zijn de mensen zich wel degelijk bewust van de aanwezigheid van de camera.
Uw artikel bevat bovendien laster en smaad!!

Wim Anker: ,,Hun optreden was brutaal, onbeschoft, onrechtmatig en strafbaar.”

Ik verwacht dat u deze onjuistheden zult rectificeren en dat u dit ook op de voorpagina van uw volgende zaterdageditie doet.
In dit artikel kunt u direct Mr. Anker de kans geven om zijn uitspraken te rectificeren.
ik ben hier niet over gebeld!!!  Heeft u wel eens van wederhoor gehoord?

Ik verwacht z.s.m. en uiterlijk maandag om 10:00 uur een antwoord.
Mocht u hier geen gehoor aan geven dan zullen wij gepaste maatregelen nemen!
ik accepteer dit niet…stelletje flutjournalisten!

E.M.Donk
JDTV

Print Friendly, PDF & Email
Share