web analytics

Raad veroordeelt Klokkenluideronline

RAAD: ANONIEME POSTINGS ZIJN ‘JOURNALISTIEK’

Bij vonnis van 2 april heeft de Raad voor de Journalistiek een klacht tegen deze website van de Haagse onroerend goed-tycoon Arie Gerla gegrond verklaard. Gerla had verwijdering gevorderd van een aantal diffamerende anonieme postings aan zijn adres in het kielzog van een artikel over Arnold Heertje en de Betuwelijn naar aanleiding waarvan hij zichzelf met naam en toenaam in de on line-discussie had begeven. Volgens de Raad vormt ‘het toelaten, althans het niet verwijderen van een (anoniem) bericht op een website een journalistieke gedraging die op een lijn kan worden gesteld met het plaatsen van een ingezonden brief in een nieuwsblad’. Dat op deze site duidelijk staat dat ‘opmerkingen eigendom van de plaatser zijn en dat de redactie niet verantwoordelijk is voor de inhoud’ doet hieraan volgens de Raad niets af.

Met deze baanbrekende uitspraak zegt de Raad in feite dat er op websites geen onderscheid bestaat tussen redactionele stukken en reacties. De redactie van deze site wenst dat onderscheid nu juist wel te maken en claimt dat de stukken zelf ‘voldoen aan alle eisen die aan een gedegen artikel mogen worden gesteld’ terwijl de opmerkingen voor rekening worden gelaten van de inzenders. “Slechts als expliciet wordt opgeroepen tot geweld tegen mensen of groepen halen we opmerkingen weg” aldus de redactie. “Voor alle andere opmerkingen geldt: er ligt geen waarheidsclaim op en iedereen kan ze beoordelen zoals hij of zij wil. Van belang is dat dergelijke opmerkingen vaak leiden tot concretere follow-ups aan de hand waarvan wel feiten kunnen worden gereconstrueerd. Dit is nu juist een van de functies van deze site: iedereen laten zeggen wat hij of zij wil en laten reageren op wat hij of zij wil.”
In een eerdere en vergelijkbare uitspraak over internet van eind 2000 oordeelde de Raad nog dat de klager ‘geen stukken heeft geproduceerd waaruit op voor de Raad waarneembare wijze blijkt dat er sprake is van journalistieke uitingen die voor beoordeling in aanmerking komen’. Thans is er dus volgens de Raad wel sprake van ‘journalistieke uitingen’. Volgens de redactie blijkt uit deze aanscherping hoezeer de betekenis van internet als journalistiek medium de afgelopen jaren is gestegen. Deze site erkent de Raad overigens niet en heeft in deze zaak geen verweer gevoerd. Over de veroordeling zelf zegt de redactie: “In het huidige journalistieke klimaat is er geen groter compliment denkbaar dan te worden veroordeeld door deze sociale werkplaats van uitgerangeerde politiek-correcte dinosaurussen.” Een tweede klacht bij de Raad tegen deze site van advocaat Jan van der Steenhoven (zie artikel) loopt nog.

Print Friendly, PDF & Email
Share