web analytics

Panisch Pels Rijcken gaat opnieuw los

meikeKantoor van de landsadvocaat is criminele organisatie * Opnieuw intimidatie vanuit Pels Rijcken om de waarheid te onderdrukken * Kantoor landsadvocaat trekt spoor van verwoesting door Nederland

Ik sommeer u daarom u in de toekomst te onthouden van het benaderen van genoemde politieambtenaren en hun familie (thuis, op het werk, in persoom, per e-mail, per telefoon of op welke wijze dan ook). Tevens sommeer ik u binnen drie dagen na heden alle beschuldigingen aan het adres van de genoemde politieambtenaren, inclusief hun namen, te verwijderen van de website <forum.deventermoordzaak.com> en alle andere websites waarop u deze heeft geplaatst, en u van toekomstige plaatsing van dergelijke beledigingen en beschuldigingen te onthouden. Geeft u aan deze sommatie geen gehoor, zullen mijn clienten u in kort geding betrekken. Aldus een brief aan Wim Dankbaar. Dat kan een leuk KG worden! Het gaat hier namelijk om een van de grofste en meest onthutsende fraudes uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtstaat -de schrijfproeven in de Deventer moordzaak- waaraan ‘clienten’ hun medewerking hebben verleend.  Doel van de fraude:

dankbaar1.jpghet beschermen van de ‘klusjesman’ als verdachte van de moord op de weduwe Wittenberg en het overeind houden van het ‘daderschap’ van Ernest Louwes. Het OM -min of meer de werkelijke client van Pels Rijcken- heeft over deze schrijfproeven een leugenachtig persbericht uitgebracht dat het weigert te rectificeren [backgrounds]. Waarschijnlijk zal het OM hiertoe binnenkort zelf een sommatiebrief ontvangen. Maar voor het zover is, proberen de totaal corrupte landsadvocaten de mogelijke indiener van deze sommatie, Wim Dankbaar (foto) en zijn groep, te intimideren en terug te jagen in hun hokken via pathetisch en ronkend taalgebruik:

ontoelaatbare inbreuk op het priveleven

het sturen van intmiderende emails

het verspreiden van grievende uitlatingen

belediging in zeer krenkende bewoordingen

zonder deugdelijke grond beschuldigen van corruptie

publieke blootstelling aan lichtvaardige verdachtmakingen

KINGMADat wordt een jaartje of 30 brommen voor Dankbaar cs.! Maar de enige die zich werkelijk aan al deze feiten schuldig maakt is natuurlijk mr. Kingma zelf (foto) van het volstrekt corrupte en criminele kantoor van de Landadvocaat dat zich als een groggy bokser voortsleept van de  ene frauduleuze affaire [backgrounds] naar de andere ontluisterende zakkenvullerij ten koste van de belastingbetaler. Onlangs joeg het kantoor de volstrekt criminele leugen-advocaat Boukema (die van ex-rechter Hans Westenberg) nog de straat op, zulks wel nadat hij de kantoorkas met tonnen belastinggeld had gespekt in een procedure die de rechterlijke macht (en zijn kantoor voor zover dat nog mogelijk is) onnoemelijke schade heeft berokkend.

Is mr. S. M. Kingma compleet van de corrupte pot gerukt? Waar denkt hij de autoriteit vandaan te halen deze intimiderende brief te versturen? Pol Pot waarschuwt Nederland voor de laatste maal: denk om uw burgerrechten!

Mr. Kingma, wat zou u ervan vinden als uw clienten als getuigen worden opgeroepen om onder ede te verklaren over hun list en bedrog? Wat zou u ervan vinden als er een tuchtklacht tegen u wordt ingediend wegens het versturen van absurde, leugenachtige en intimiderende brieven die op geen enkele wijze in lijn te brengen zijn met de eisen die het nobile officium aan een raadsman stelt? Wat zou u ervan vinden als binnenkort de cameraploegen van JDTV voor uw kantoorpand staan om de hoge heren landadvocaten direct te confronteren met jaren van list, bedrog, fraude en corruptie die de samenleving -kom er maar in, Fred Spijkers- onnoemelijke schade hebben gebracht? Wat zou u ervan vinden als het Nederlandse volk inmiddels dermate braakt en kotst van uw pathetisch gejank over ‘intimiderende emails’ dat u zelf en uw naasten zullen worden gehunt en gestalkt tot u jankend van angst en schuldgevoel op de knieeen zijgt en smeekt om genade en compassie?

Het spel is uit, Kingma. Het heeft allemaal geen enkele zin meer. Niemand is nog onder de indruk van uw jankende spierballentaal die maar een ding aantoont: de legal criminals onder leiding van de criminele pedofiel Joris Demmink op Justitie worden steeds wanhopiger. En steeds agressiever. De mensen worden geslepen. Take care, mr. Kingma!

Print Friendly, PDF & Email
Share