web analytics

Open brief aan E. Hirsch Ballin, minister van Justitie

ERNST HIRSCH BALLIN, BENT U MEDESCHULDIG AAN KINDERMISBRUIK?

Excellentie,

Inmiddels mag het voor feit worden aangenomen dat uw Secretaris-Generaal Joris Demmink een recidiverend pederast is die reeds op dit moment het leven van vele kinderen in Oost-Europa en Turkijke heeft vernietigd, wellicht ook wel in ons land. De inspanningen van uw voorganger Donner om de pederast te ‘redden’ in 2003 door de aangifte tegen hem via politieke powerplay van tafel te krijgen mochten hem dan nog enige jaren soelaas en verlengd kindermisbruik bieden, thans met de nieuwe feiten zoals geopenbaard in de aangifte tegen Demmink van de advocaten Van der Plas en Bakker Schut doet deze mogelijkheid zich niet meer voor. U kunt deze advocaten niet intimideren de aangifte tegen de pederast in te trekken viz. laten verklaren dat deze ‘vals was’ zoals Donner eerder wel lukte in het geval van de ’28-jarige man’ die de SG in 2003 op de korrel had. Door zijn ‘reddingsactie’ van Demmink is ook Donner schuldig aan het feit dat Demmink met zijn praktijken door kon gaan ten koste van volstrekt onschuldige jonge kinderen, maar daar de pederast thans onder uw autoriteit valt wenden wij ons tot uw persoon met een verzoek, neen, een smeekbede: maak deze man zo snel mogelijk onschadelijk! Doet u dat niet, bent u mede-schuldig aan zijn perverse activiteiten vanuit vaste jurisprudentie die superieuren de plicht oplegt in te grijpen als zij kennis krijgen van delicten die hun ondergeschikten plegen. Dat u zich daarbij openlijk profileert als Christen zou reeds op zichzelf reden te over moeten zijn Demmink voor de rechter te brengen. Anders gesteld: als u weigert maatregelen te nemen tegen Demmink bent u zelf strafbaar zowel in strafrechterlijke zin als civielrechterlijk daar u immers onrechtmatig handelt tegen de toekomstige slachtoffers van Demmink en hun directe omgeving!

Wij vragen ons af hoe u in staat kunt zijn tot wekelijks overleg met een man waarvan bekend is dat hij zich al jaren schuldig maakt aan een van de meest weerzinwekkende aller delicten. Maar daar komt nog iets bij: hij wordt ook in politieke zin met deze delicten gechanteerd waardoor er op onze bodem complete georkestreerde schijnprocessen kunnen plaatsvinden zoals tegen de Koerd Baybasin. Wellicht hebben de pedofiele activiteiten van Demmink in nog wel veel meer zaken geleid tot chantage en ondermijning van de rechtstaat. Sterker: deze chantage zal op basis van de nieuwe ‘Turkse’ feiten enorm toenemen nu elke burger die vervolgd dreigt te gaan worden het OM en Justitie onder druk kan zetten door te zeggen: als ik word gedagvaard, doe ik ook aangifte tegen Demmink wegens pedofilie! Zo zullen alle vervolgden uiteindelijk aangifte gaan doen tegen de pederast terwijl het OM en uzelf net doen alsof deze aangiften niet bestaan! De waanzin zal steeds verder om zich heen grijpen. Bent u bereid voor dit alles de politieke verantwoordelijkheid te gaan dragen? Hoe kunt u nog spreken over zakan als TBS’ers en ‘georganiseerde misdaad’ als er tegenover u aan de vergadertafel een crimineel zit die met de stilzwijgende goedkeuring van zijn minister delicten mag plegen? Hoe kan het OM nog zedenmisdrijven voor de rechter brengen als de SG op Justitie zich zelf op grote en structurele schaal aan dit delicttype schuldig maakt waarbij ook nog eens een aangifte tegen deze persoon in de prullenbak van ‘super-PG’ Harm Brouwer belandt?
De Romein Cicero die zoals u weet advocaat was (alsmede filosoof, schrijver en historicus) schreef in zijn De Officiis: “Als de geldelijke middelen in de samenleving niet gelijk zijn verdeeld, als ook de mogelijkheid tot het uitoefenen van macht niet aan iedere burger is gegeven, als we tevens moeten constateren dat de geestelijke vermogens van mens tot mens verschillen en de natuur het zelfs zo heeft gewild dat de fysieke krachten bij de een groot zijn maar bij de ander grotelijks afwezig: laat er dan een ding zijn dat wel gelijkelijk wordt toegedeeld aan een ieder die zich een burger mag noemen van dezelfde samenleving: het recht.”

Print Friendly, PDF & Email
Share