web analytics

Ombudsman Volkskrant zwijgt over cruciale klacht

THOM MEENS, WAAROM DURF JE HIEROVER NIETS TE ZEGGEN?

Er is een goede kans dat u van de volgende schrijvers en hun boeken nog nooit gehoord heeft: Nafeez Mosaddeq Ahmed, Mathias Br?ckers, Andreas von B?low, Michel Chossudovsky, David Ray Griffin, Daniel Hopsicker, Michael Ruppert, Webster Tarpley, Paul Thompson, Christian Walther, Barrie Zwicker, enz.
De boodschap in deze boeken wordt namelijk door de Nederlandse journalisten en hun bazen als ze ervan op de hoogte zijn t? schokkend geacht voor de tere ziel van de krantelezer. Liever negeert men deze boodschappers van slecht nieuws of maakt ze uit voor ‘complotdenkers’ of zegt ‘ze kunnen ze geen wijs uit de informatiechaos’; ze zijn ‘wantrouwig’, ‘geloven niet in toeval’, zijn ‘extreem-links of extreem-rechts’ en meer van dergelijke etiketteringen en verdachtmakingen. Nooit wordt echter inhoudelijk op de naar voren gebrachte feiten en gevolgtrekkingen ingegaan, want die kloppen en zijn logisch.
Ik heb op 17 januari bij ombudsman Thom Meens een klacht ingediend over selectieve berichtgeving met betrekking tot de aanslagen van 11 september. Toen ik eens bij hem informeerde bleek mijn brief niet bij hem te zijn aangekomen. De brief was echter aangetekend verstuurd en volgens TPG Post afgeleverd, dus hij moet door iemand bij de Volkskrant achterover zijn gedrukt. Meens zei dat hij wel vaker heeft gemerkt dat klachten van mensen hem niet bereiken, er geen postregistratiesysteem is, en dat hij niet weet wie er voor ontvangen post tekent. Daarop heb ik de brief, wederom vergezeld van een ruime hoeveelheid documentatie op 24 februari opnieuw verstuurd, en is toen wel aangekomen. Nu twee maanden later, is van enige inhoudelijke reactie nog steeds geen sprake. Meens zei wel er mee bezig te zijn en het druk te hebben. Vermoedelijk wil hij of zijn superieuren me tot sint-juttemis laten wachten. Ik daag journalisten en andere belangstellenden uit om aan te tonen dat mijn klacht ongegrond is.

Ter inleiding is hier is een fascinerend, tot nadenken stemmend filmpje, een fragment uit Barrie Zwickers documentaire The Great Conspiracy:
http://911busters.com/LA_GJ/WMV/GJ_20_Barrie_Zwicker_What_Bush_Knew_and_When_7.59_.wmv

Het is slechts een miniem aspect van het hele verhaal. Mensen die meer willen weten: Google is je vriend. Dan nu mijn klacht. Die luidt als volgt:

Geachte heer Meens,

Voor u ligt vrees ik een ernstige klacht. Ik had hem net zo goed aan menig ander medium kunnen adresseren, maar ben al jarenlang abonnee van de Volkskrant en heb nog steeds vertrouwen in de integriteit van de redactie.
Daarom moet ik er rekening mee houden dat cruciale inzichten t.a.v. de aanslagen van 11-9-2001 nog steeds niet aanwezig zijn, ondanks mijn diverse emails aan de redactie hierover. Ter informering heb ik een CDROM bijgevoegd met documentatie. Heel veel achtergrondinformatie is niet algemeen bekend, maar voor inzicht in de situatie wel van groot belang. Ik acht het daarom voor de beoordeling van mijn klacht wenselijk dat u een aanzienlijk deel ervan doorneemt. Gezien de ernst ervan acht ik dat niet te veel gevraagd.
Vanwege de grote omvang en gevolgen van de massamoord op 11-9 waarbij ook een Nederlandse vrouw het slachtoffer was, hebben de lezers recht op een zorgvuldige weergave van de feiten, vooral waar die een antwoord kunnen geven op de schuldvraag. Ook vanwege de oorlog in Afghanistan die gerechtvaardigd werd op basis van de aanslagen, alsmede voor de moslims in Nederland die te maken hebben met toegenomen wantrouwen.
Zaken die naar mijn mening van enorm belang zijn en waar de Volkskrant nog geen verslag van heeft gedaan zijn o.m. de volgende:


  • Er is tot op heden geen gerechtsdeugdelijk bewijs in de openbaarheid gebracht voor de aanwezigheid van de 19 Arabische kapers aan boord van de vier vliegtuigen van de aanslagen van 11-9.
  • Bewijsmateriaal wordt door de Amerikaanse regering bijna volledig geheim gehouden. Men heeft ook op grote schaal bewijzen vernietigd. Regeringsfunctionarissen is verboden over de omstandigheden van 11-9 te praten.
  • Het rapport van de commissie Kean-Hamilton verklaart niet waarom de standaardprocedures voor het onderscheppen van vliegtuigen niet werden gevolgd en tal van meer onbeantwoorde vragen die de nabestaanden van de slachtoffers hebben.

Alleen al het in de doofpot stoppen van bewijs rechtvaardigt een sterk vermoeden van schuld bij hoge leden van de Amerikaanse regering. Net als het feit dat nog niemand ontslagen, berispt of bestraft is voor de fouten op en voor 11-9. Maar de bewijslast schijnt te moeten liggen bij de ontkrachters van het offici?le verhaal (i.e. Osama en 19 kapers deden het), terwijl de VS haar versie van de gebeurtenissen niet hoeft te bewijzen om een oorlog te beginnen en burgerrechten en privacyregels in te perken. Dat werd ook gezien door voormalig bondskanselier Helmut Schmidt die op 10 dec. 2001 zei dat in werking zetten van artikel 5 van het NAVO-verdrag dat regelt dat bondgenoten elkaars grondgebied beschermen niet legitiem is, omdat helemaal niet was bewezen dat de aanvallen niet van binnenuit de VS kwamen. Heden ten dage is het nog steeds niet bewezen.
Een paar keer was er in de Volkskrant sprake van ‘allerlei complottheorie?n’ die op het internet de ronde zouden doen over 11-9. Gebruik van het woord ‘complottheorie’ als suggestie voor iets bizars, zonder de bijbehorende argumenten inhoudelijk tegen het licht te houden, verraadt een onjournalistieke vooringenomenheid en een wil de makers van alternatieve theorie?n te ridiculiseren.
Daaraan is toe te voegen dat een complottheorie niets bijzonders is. Complotten zijn zo oud als de mensheid zelf, hebben vaker de geschiedenis een drastische wending gegeven en een theorie is gewoon een veronderstelling van wat mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. Ergo, het onbewezen verhaal van Osama bin Laden en de 19 kapers is daarom zelf een complottheorie. De theorie?n zijn echter van ondergeschikt belang aan de constatering dat bij zorgvuldige bestudering van de feiten het offici?le relaas absurd en onmogelijk wordt. Media die dan volharden in stilzwijgen, laat staan willen achterhalen wat er dan wel is gebeurd leveren een journalistieke wanprestatie.
Voor het functioneren van een democratie is het noodzakelijk dat burgers, parlement en regering door de media goed en naar waarheid ge?nformeerd worden. Zij mogen belangrijke nieuwsfeiten niet om wat voor reden dan ook verzwijgen. Dat het brengen van de waarheid grote gevolgen kan hebben mag geen reden zijn om het niet te doen. Hoe de dominostenen zullen vallen is niet een zaak van de media. Als burgers verkeerd ge?nformeerd zijn zullen ze verkeerd handelen.
Waar is de tijd gebleven dat kranten bij het vermoeden van een groot schandaal er meteen verslaggevers op zetten? Waarom worden de tegenstrijdigheden in het offici?le relaas van 11-9 niet breeduit in de pers uitgemeten? In o.a. Duitse, Franse en Japanse kranten zijn er wel artikelen verschenen die dat doen. Er zijn heel veel mensen die denken dat er bedrog in het spel is. Van de bevolking van New York zelfs de helft, zo heeft een enqu?te van bureau Zogby aangetoond.
Slechts op mijn eerste email van 28-5-2004 kwam een reactie. De heer Speksnijder van de buitenlandredactie had al snel zijn oordeel klaar: er was al uitgebreid over de aanslagen van 11-9 verslag gedaan en hij had de indruk dat mensen die de waarheid verlangen niet op zoek zijn naar de waarheid, maar naar complottheorie?n. Dat neem ik de redacteur in kwestie niet kwalijk, noch gaat mijn klacht over het niet plaatsen van mijn ingezonden brief voor de opiniepagina, maar ik kan niet anders dan concluderen dat er bij de Volkskrant onwil heerst om de waarheid van de aanslagen van 11-9 te leren kennen en antwoorden te zoeken op de talloze nog openstaande vragen daaromtrent.
Het tweede argument van Cor Speksnijder was dat de Volkskrant zich niet kan laten leiden door niet te controleren informatie die via allerlei websites wordt verspreid.
Dat begrijp ik, maar het doet niet ter zake. Informatie die w?l te controleren is, is ruimschoots voldoende om het offici?le relaas te ontzenuwen, dan wel zodanig in twijfel te trekken dat verantwoordelijken dringend ter verantwoording geroepen dienen te worden, want ze hebben aantoonbaar gelogen. En dat wordt niet gecontroleerd. Informatie die de offici?le kanalen achterhouden of in de loop van de tijd wijzigen, of die tegenstrijdig is, is juist vaak het interessantst. Een website die ik tenslotte warm kan aanbevelen is Paul Thompsons 911 chronologie op http://cooperativeresearch.net met uitsluitend “mainstream” media als bron, ook uitgeven in het boek The Terror Timeline. Dus bij uitstek geschikt voor een krant als bron van geverifieerde informatie. Ik zou zeggen bestudeer verder met de betrokken redacties de CDROM en oordeel zelf. Ik hoop uiteraard dat het leidt tot verzamelde moed om de leugens te ontmaskeren, en het schandaal dat cruciaal bewijsmateriaal wordt achtergehouden aan de kaak te stellen. Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Vindt u ook dat de ombudsman van de Volkskrant op deze klacht dient te reageren? Mail hem dan! [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share