web analytics

Nieuwe brief Raad inzake klacht tegen NRC Handelsblad

STICHTING KLOKKENLUIDERONLINE VOEGT ZICH BIJ KLACHT TEGEN NRC

Betreft:
Kat/NRC Handelsblad

Amsterdam, 6 februari 2006

Geachte heer Kat,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 1 februari jl. met bijlagen.

In artikel 4 van de statuten van de Stichting klokkenluideronline.is is bepaald dat het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden, zijnde bij oprichting van de stichting uzelf en mevrouw Hemelrijk. In artikel 7 van de statuten is verder bepaald dat de stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel -indien het bestuur bestaat uit meer dan twee leden- twee gezamelijk handelende bestuursleden.

UIt een en ander begrijp ik dat u niet zelfstandig bevoegd bent de stichting te vertegenwoordigen. Graag ontvang ik dan ook alsnog een bevestiging van een tweede bestuurslid dat de klacht mede is ingediend door de stichting, alsmede een kopie van een recent uittreksel uit het stichtingsregister waaruit de huidige samenstelling van het bestuur van de stichting blijkt.

Alvorens uw brief met bijlagen door te sturen naar NRC Handelsblad wacht ik uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D. Koene
secretaris.

Print Friendly, PDF & Email
Share