web analytics

Neeliegate geanalyseerd

OVERZICHT VAN HET GIGA-PROBLEEM ‘CRIMINEELIE’ KROES

Nu we vlak voor het moment staan waarop Neelie Kroes zal worden ondervraagd door het Europees Parlement is het nuttig nog even kort en bondig uiteen te zetten wat precies de problemen zijn rond haar kandidatuur voor het commissariaat Mededinging.

1: Partijdigheid
Door haar banden met talloze bedrijven kan zij niet objectief en onbevooroordeeld beslissen in zaken waarin deze bedrijven partij zijn. Wat dit probleem vergroot is dat Kroes juist veel banden heeft binnen sectoren (automobiel, logistiek, telecom, transport, automatisering) die bij uitstek ‘mededingingsgevoelig’ zijn. Dit probleem heeft nog een andere kant, want ook beslissingen over concurrenten van de bedrijven waar ze banden mee had worden problematisch. En dit alles speelt zich dan af in een juridische setting waarin honderden peperdure mededingings-advocaten geen middel onbenut zullen laten negatieve beslissingen voor hun clienten aan te vechten.
belangrijkste dossiers: Volvo, Thales, MMO2, KPN, Total, Prologis, KLM, PricewaterhouseCoopers

2: Ongeloofwaardigheid door hypocrisie
In haar nieuwe functie wordt Neelie geacht toe te zien op een eerlijk klimaat van competitie binnen de EU en machtsblokken in de vorm van kartels te bestrijden. Haar verleden maakt haar echter juist op dit punt ongeloofwaardig daar ze toen juist blijk gaf van een precies tegenstelde attitude: het sluiten van schimmige competitiebelemmerende deals, het bevoordelen van (bevriende) maktpartijen en nepotisme. Ook valt op dat bedrijven waar zij bij betrokken was mededingingsrechtelijk over de schreef zijn gegaan.
belangrijkste dossiers: Ballast Nedam, NCM Holding, NS, Newtron

3: Delicten
Er zijn sterke aanwijzingen dat Kroes in het verleden delicten heeft gepleegd. Drie zaken komen hier naar voren: TCR/TCA waarbij ze de top van een criminele organisatie zou hebben gewaarschuwd voor een op handen zijnde inval van justitie, de Alstom-zaak waarbij ze bij de verkoop van locomotieven door deze Franse firma (waar zij enige jaren daarvoor kortstondig een commissariaat bekleedde) aan de NS ‘commissiegeld’ (6 mio francs) zou hebben weggesluisd naar Panama en de zaak rond de levering van kruisers aan de Verenigde Arabische Emiraten waarbij ze een bevriende zakenrelatie in de deal schoof en namens deze betalingen claimde.
belangrijkste dossiers: TCR/TCA, Alstom, Netherlands Marine Consortium BV

4: Banden met de onderwereld
Dat Neelie sterke banden heeft onderhouden met de ‘onderwereld’ staat wel vast. In beeld komen de gebroeders Langenberg van TCR en TCA, de grootste milieucriminelen uit de Nederlandse geschiedenis, maar ook de keten Holleder-Endstra-Paarlberg-Kroes verdient de aandacht. De banden tussen elke schakel van deze ketting zijn overtuigend aangetoond; zo krijgen we een fraai beeld van hoe de miljoenen van de ontvoering van Alfred Heineken zich langzaam via steeds ‘nettere’ partijen omhoogwerken naar de ‘bovenwereld’ met Kroes als ‘kroon’ op deze criminele keten.
belangrijkste dossiers: TCR/TCA, NSK Management

Print Friendly, PDF & Email
Share