web analytics

KRUIPER DE WIT (SP) ONDER EDE

Morgen 1 september 16:00 rechtbank Den Haag: voor het eerst in de geschiedenis staat een parlementarier onder ede in een strafzaak [backgrounds] die ook nog eens gaat over de zaak-Demmink, Bilderberg en Nout Wellink/Trilateral Commission! Komt dat zien! Hieronder het verweer van uw webmaster in deze zaak:

BILDERBERG-PROCES 1 SEPTEMBER 2010

Verweer M. Kat

Edelachtbare president,

Inleiding

We zijn hier thans bijeen ondermeer om te luisteren naar wat getuige Jan de Wit, gelouterd kamerlid voor de SP, ons te vertellen heeft. We zijn u dankbaar dat u De Wit heeft opgeroepen want met deze parlementariër hebben we een spil te pakken die aan de knoppen zit bij alles waar ik als verdachte tegen strijd: de verkrachting van onze rechtsstaat, de verwoesting van onze democratie, bedrog van de kiezer op ongekende schaal en samenspanning met destructieve en criminele krachten die opereren onder het hypocriete en bombastische vaandel van ‘naastenliefde’, ‘opkomen voor de onderdrukten’ en ‘dienen van de rechtstaat’ maar in werkelijkheid uit zijn op de vernietiging van onze samenleving: ja president, onder ‘normale’ omstandigheden zou niet ik de rol van verdachte innemen, maar juist Jan de Wit die hier nu zit omdat hij als voorzitter van een parlementaire onderzoekscommissie naar de kredietcrisis is ontmaskerd als loopjongen van de bancaire criminelen die ons volk leegplunderen in opdracht van duistere hogere krachten die inmiddels wereldwijde bekendheid genieten onder omineuze namen als ‘Bilderberg’, ‘Trilateral Commission’ en ‘Council on Foreign Relations’. De geesten van IceSave, DSB en Fortis staan inmiddels als afschikwekkende vogelverschikkers op de akker van bestuurlijke corruptie, parlementair falen, pseudo-toezicht en misdadige operette-commissies als die van De Wit die maar een doel dienen: het rustig houden en het bedriegen van het volk opdat voornoemde criminelen kunnen doorgaan met hun rape and plunder-activiteiten.

Een walgelijke lafheid

Voorzitter Jan de Wit heeft tijdens de verhoren van zijn commissie werkelijk alles in het werk gesteld om de waarheid onder de tafel te houden, falende en criminele bankbestuurders te beschermen en de status quo te handhaven, hetgeen overigens ook werd geconstateerd door de gehele Nederlandse pers die en masse te hoop liep om het optreden van Jan de Wit af te branden als ondeugelijk en zijn commissie als volstrekt incompetent.

Als De Wit lid zou zijn geweest van het Neurenberg Tribunaal in 1945 en A. Hitler zou door hem  en zijn commissie worden ondervraagd zou De Wit niet verder zijn gekomen dan meneer Hitler, wij stellen het zeer op prijs dat u tijd heeft willen vrijmaken naar ons toe te komen. Ik zou willen beginnen met de vraag: vanuit welke overwegingen bent u begonnen met aanleggen van al die schitterende autobanen door Duitsland? Na een minuut of tien roept een wanhopige journalist vanaf de publieke tribune: Auschwitz, meneer De Wit! Treblinka! Vraagt u de heer Hitler daar eens naar! In blinde paniek schorst De Wit vervolgens de vergadering terwijl de betreffende journalist door de parketpolitie wordt afgevoerd ter gevangenneming. Vervolgens hervat De Wit: Sorry voor deze interruptie, meneer Hitler, daar hebben wij ook niet om gevraagd. Bent u in staat verder te gaan? Waarop Hitler zegt: Ja hoor. Maar ik wil aan het einde best nog iets zeggen over die concentratiekampen. Er zijn meer mensen die daarover maar blijven doorzeuren. De Wit: Goed, meneer Hitler, we zullen kijken of er nog tijd voor is. Maar nu eerst die autobanen. Uiteraard komt De Wit niet meer terug op de concentratiekampen.

Voor zijn weigering de juiste vragen te stellen, ook en zelfs na daartoe door mij te zijn opgeroepen en ook en zelfs na daartoe door Wellink zelf te zijn uitgenodigd, kan maar een verklaring zijn: structurele onwil zijn werk serieus te nemen vanuit een walgelijke lafheid die De Wit niet alleen reduceert tot een verrader van zijn SP-kiezers -die waarschijnlijk nog altijd menen te maken te hebben met een oprecht volksvertegenwoordiger-, maar ook tot een lakei van de mensen die zijn electoraat nu juist bespotten, leegplunderen en –volgens Fidel Castro- zelfs willen uitroeien: mensen als Nout Wellink, Wouter Bos en Beatrix van Oranje. Mensen van Bilderberg en de Trilateral Commission.

De criteria van Schuyt

Edelachtbare president, de vraag die hier thans centraal staat is de volgende: hoever mag een journalist gaan het publiek te waarschuwen voor naderend onheil? Hoever bij het dienen van de publieke zaak en het beschermen van de burger tegen mensen als Jan de Wit? Voor een juridisch antwoord op deze vraag verwijs ik allereerst naar de zogeheten Schuyt-criteria –genoemd naar de eminente rechtsgeleerde prof. Mr. Cees Schuyt- die handelen over de voorwaarden waaraan een burger dient te voldoen bij het uitoefenen van politiek gemotiveerde burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik ga hier thans niet uitgebreid op in en de criteria zijn allemaal na te lezen in ondermeer het strafrechterlijk handboek van Remmelink en Hazewinkel-Suringa, maar wil, ook om het voor u eenvoudig te maken, wel stellen met vlag en wimpel te zijn geslaagd voor de ‘toets van Schuyt’ wat betreft de mij ten laste gelegde feiten: geen nodeloos geweld toegepast, zeer proportioneel  gehandeld, eerst geprobeerd de doelen langs legele weg te verwezelijken, vrijwillig meewerken aan de rechtsgang: de tenlaste gelegde acties zijn geen delicten, maar juist een schoolvoorbeeld voor de leer van Schuyt en zouden een behandeling verdienen in elk strafrechterlijk handboek onder  het lemma strafuitsluitingsgronden. Daar komt dan nog bij dat de gehanteerde werkwijze naadloos aansluit bij mijn beroepsuitoefening: strijden met het woord. Het aanbrengen van graffiti is in essentie een vorm van publikatie die op een lijn te stellen valt met andere publikatievormen, zeker als dit aanbrengen vervolgens wordt gefilmd en op internet wordt geplaatst. Van het toebrengen van schade zoals het OM stelt kan geen sprake zijn nu de graffiti gemakkelijk te verwijderen is zonder enig spoor na te laten. De politie te Leiden verspreidt zelfs flyers waarin het aanbiedt graffiti gratis te vewijderen zoals wij zagen op het politiebureau aldaar waar wij uren werden verhoord over onze vermeende ‘zaaksbeschadiging’ aan het Bilderberg-HQ aan de Zonnebloem 26. Een beter bewijs voor een opgeblazen en zuiver politiek gemotiveerde vedetta zijdens het OM en Justitie lijkt niet te bedenken. In dezelfde sfeer moeten de stukken in het dossier worden bezien waarin Justitie een beroep op de wet-Terwee in de stijgers zet om de ‘geleden zaaksschade’ op verdachte te kunnen verhalen: er is geen zaakschade en deze potsierlijke poging een beroep te doen op een wetsartikel dat in het leven is geroepen om met name kwetsbare slachtoffers van geweldsdelicten genoegdoening te bieden laat eens te meer de maliceuze inborst van Justitie zien alsmede de poging te zaak op de spits te drijven. Walgelijk. Een ander woord lijkt hier niet op zijn plaats.

Een duivelse mafia

Juist deze aanhoudende false play van het OM en Justitie die thans zelfs een prive-detective tegen mij hebben ingezet is ook de reden van mijn fysieke afwezigheid vandaag.  Na de malicieuze acties tegen mij van de inmiddels als meinedige crimineel ontmaskerde voormalige Haagse vice-president van deze rechtbank Hans Westenberg heb ik geen enkel vertrouwen meer in Justitie en in een eerlijk proces, al helemaal niet nu ik mij openlijk tegen Justitie heb gekeerd en diens panden besmeur en beklad. De enige reden dat ik nog meewerk aan dit corrupte circus dat moet doorgaan voor onafhankelijke rechtspraak is dat het mij een podium biedt mijn mening naar buiten te brengen, precies dezelfde reden dus als waarom ik de zogenaamde ‘delicten’ heb gepleegd die vandaag aan de orde zijn: het alerteren van de samenleving tegen een duivelse mafia die onder de dekmantel van ‘Justitie’ het leven van de Nederlander vergalt, diens kinderen laat verkrachten en misbruiken en diens banken de tegoeden laat plunderen en roven zonder dat er ooit een van deze mega-criminelen ook maar de voor rechter dient te verschijnen! Tegen de criminele kinderverkrachter en Justitie-baas Joris Demmink zijn nu al vier aangiftes gedaan maar de pedofiel blijft vrolijk door-verkrachten en door-declareren met de zegen van ons pervers OM en onze perverse rechterlijke macht! Daarentegen staan mini-pedo’s als Benno L. wel voor het hekje waarbij de media deze zondebokken ofwel beschimpen en bespotten zoals in het geval van Benno L., ofwel de misstanden maar geheel verzwijgen zoals in mijn geval. Het is allemaal niet persoonlijk bedoeld, eerwaarde president: u kunt er allemaal ook niets aan doen. Maar Joris Demmink wel! Ernst Hirsch Ballin wel! Piet Hein Donner wel! Harm Brouwer wel! Dat zijn de ware legal criminals en ik roep het hele Nederlandse volk dan ook bij deze op deze ongekende schoften te beschimpen en besmeuren op een wijze die de slandering campaign tegen Benno L. doet verbleken! Voor een groot deel is deze oproep trouwens al werkelijkheid als we kijken naar wat er op internet of deze hoge heren wordt geschreven en bericht.

De tenlastelegging

Dan kort nog over de tenlastelegging. Deze valt in twee delen uiteen: de graffiti-aanval op Justitie –de Raad voor de Rechtspraak en het Parket-Generaal en een poging tot bekladding van deze rechtbank- en Bilderberg. Eerst even over Justitie dat door mij reeds is gekwalificeerd als een mafiose en malicieuze criminele organisatie die de samenleving enorme schade toebrengt in plaats van deze te dienen op basis van de publieke middellen waarmee ze wordt gefinancierd. Laat ik thans de volgende namen noemen: Joris Demmink, Hans Westenberg, OvJ Boon te Arnhem die zijn vrouw probeerde te vermoorden met stroomstoten en haar schedel probeerde in te slaan met een zwaar voorwerp maar niet werd bestraft, Harm Brouwer die liegt over zijn betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra als hoofdofficier te Leeuwarden, Carla Eradus, door mij ontmaskerd als incompetent en corrupt, thans president van de rechtbank te Amsterdam, Jan Wolter Wabeke, een gekende kindermisbruiker, recent bemoend tot raadsheer in deze stad, Hans Holthuis, Fokke Fernhout, Cornelis Stolk: het gaat maar door! Silvio Berlusconi noch Al Capone noch ook Klaas Bruisma heeft ook kunnen beschikken over een dergelijke groep geperverteerde criminelen maar in ons land spreken ze recht! Geen van deze zaken zijn ook maar serieus onderzocht laat staan dat de daders zijn bestraft! En dan zou ik onze rechtstaat serieus moeten nemen als ik word gedagvaard voor het alerteren van de samenleving juist op deze misstanden ten dienste van het algemeen belang?

Voor de Bilderberg groep geldt mutatis mutandis hetzelfde: steeds meer mensen worden wakker en verdiepen zich in de misdadige samenzwering van de Bilderbergers waarvan inmiddels vaststaat dat de beslissingen die zij nemen van enorme invloed zijn op de levens van alle wereldburgers. Binnen Bliderberg komen ondemeer ambtenaren en politici die democratie en rechtstaat zouden moeten dienen, gehouden zijn aan publieke verantwoording  en met publieke middellen worden betaald samen om beslissingen te nemen over zaken als de invoering van de Euro, vaccinatie tegen pseudo-epidemieen, invasies van Irak en mogelijk Iran en de prijs van olie. In het geheim, eerwaarde president! En ons staatshoofd speelt binnen deze mafiose club samenzweerders een zeer prominente rol en figureert steevast met grote foto’s in alle Bilderberg-publicaties! Fidel Castro haalde recent nog het wereldnieuws door te waarschuwen voor de  nucleaire holocaust waarin Bilderberg de wereld naar de ondergang zal leiden. De paniek over de activiteiten van Bilderberg is inmiddels zelfs zo groot, dat het Europees Parlement de onderzoeksjournallist Daniel Estulin enige maanden geleden een presentatie liet houden om de parlementariers in te wijden in het geheime genootschap dat mede is opgericht door wijlen prins Bernhard. Voor zowel de misstanden bij Justitie als voor Bilderberg geldt dat ze compleet worden genegeerd door de gevestigde journalistiek oftewel de MSM. Pleeg  ik als journalist dan delicten door hier aandacht voor te vragen op wellicht onconventionele wijze maar daarmee zeker niet automatisch ook op onrechtmatige wijze?

Ontvankelijkheid en partijdigheid

Tot slot kan ik niet anders dan stilstaan bij de ontvankelijkheid van het OM en de onpartijdigheid van de president in deze zaak. Ik zou dan willen insteken met de stelling dat de criminaliteit en de perversiteit van Justitie reeds wordt bewezen door het opzetten van deze rechtsgang. Hoe kan deze immers nog onafhankelijk en onpartijdig zijn als:

*Zowel OM als ZM zelf partij zijn in deze zaak omdat hun gebouwen zijn beklad en thans zelfs proberen de schade op mij te verhalen?

*Ik al jaren een steeds succesvoller campagne voor tegen de grote baas van Justitieel Nederland Joris Demmink die direct gezag heeft over OM en ZM en daarmee ook over de president en de zaaksofficier?

*Ik de voormalige vice-president van deze rechtbank Hans Westenberg heb ontmaskerd als een crimineel terwijl deze Westenberg nog steeds wordt gedekt door de Raad voor de Rechtspraak?

*Ik de Raad voor de Rechtspaak, de organisatie ik ook u, eerwaarde president, aanstuurt, aansprakelijk heb gesteld ten bedrage van 75.000 Euro voor de schade mij toegebracht door de door de Raad in de stijgers gezette zaak die Hans Westenberg tegen mij heeft aangespannen en mij min of meer heeft geruineerd?

*Voornoemde Raad voor de Rechtspraak deze claim niet serieus wenst te nemen en zegt: flikker op, kut-Kat! Je hebt toch gewonnen? Dat toont juist alleen maar aan dat onze rechtspraak goed functioneert!

*Ik reeds vanaf 2000 –dus nu reeds tien jaar- onafgebroken zeer kritisch publiceer over onze rechtstaat en ook de Amsterdamse president Eradus heb ontmaskerd als crimineel zonder ooit ook maar een woord van dank te hebben gekregen voorr mijn controleren werk maar integendeel ben genegeerd en zelfs tegengewerkt op een wijze die evident strijdig is met vaste Europese rechtspraak in de sfeer van een verbod op het zogeheten Berufsverbot?

*Justitie nu zelfs prive-detectives op mij afstuurt om mijn gangen te laten natrekken hetgeen het OM volgens de regelen der kunst reeds direct niet-ontvankelijk zou moeten maken?

*Ons staatshoofd Beatrix een van de meest prominente leden is van de Bilderberg Groep die bovendien werd opgericht door haar vader Bernhard en u als president recht spreekt mede vanuit haar naam, dus in feite zelf een ‘Bilderberg-rechter’ bent?

Eerwaarde president, onder deze omstandigheden zouden zelfs de meest eminente rechters uit de juridische wereldgeschiedenis mochten zij samen een college kunnen vormen –Solon uit het oude Athene, de Bijbelse rechter Salomo en Hammoerbbi zelve, Babylonie’s grote wetgever- afhaken en zich verschonen maar niet u! Niet deze officier! Ik zeg dan: good luck, beste mensen! The game is over. Dit is niet meer serieus te nemen. Officier: ga Westenberg vervolgen! Sleep Demmink voor de rechter! En blijf met je fikken af van een stand alone freelance journalist die niets meer en niets minder doet dan zijn beroepsmatige plicht.

Ik wil eindigen met een citaat van David Rockefeller, de oprichter van de Trilateral Commission die zo centraal staat in deze rechtsgang. Op pag. 405 van zijn memoires schrijft de bankier:

“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”

Print Friendly, PDF & Email
Share