web analytics

Klacht tegen NRC Handelsblad bij de Raad

LEZERSBEDROG NRC HANDELSBLAD OPNIEUW AAN DE KAAK GESTELD, NU VOOR DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Ik dien een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen NRC Handelsblad.

In de krant van 9 september 2005 stond in NRC Handelsblad een hoofdredactioneel commentaar (?Lux et Libertas?) onder de titel ?De waarheid dienen?. (productie 1) Het commentaar behandelt de gevolgen voor justitie van de Schiedammer parkmoord.

In dit stuk lezen we de volgende passage: ?Een pluspunt in deze kwestie is dat het parket zelf een onderzoek heeft gelast door buitenstaanders naar het eigen handelen in deze zaak.? Door het woord ?buitenstaanders? te gebruiken maakt NRC Handelsblad zich op ernstige en laakbare wijze schuldig aan lezersbedrog.

De feiten zijn immers dat genoemd onderzoek onder leiding stond van een lid van het OM, dus van dezelfde partij die in de kwestie het meest onder vuur ligt. Andere kranten wijzen expliciet op deze belangenverstrengeling. Uit De Telegraaf van 10 september (productie 2): ?Intussen kijkt Nederland reikhalzend uit naar de onderzoeksrapporten naar de gang van zaken in de zaak rond de Schiedamse parkmoord, zij het met de nodige scepsis. Immers, de Rotterdamse rechtbank, het Gerechtshof in Den Haag en het parket-generaal (de hoogste OM-instantie) laten zichzelf onder de loep nemen door eigen onderzoekers. De top van het OM heeft een ?onafhankelijke en onpartijdige? advocaat-generaal van het ressortsparket in Amsterdam (feitelijk een hoge officier van justitie) de opdracht gegeven om de eigen handel en wandel in de zaak te onderzoeken.? Uit De Volkskrant van 14 september (productie 3): ?Advocaat-generaal Frits Posthumus, zelf lid van het OM, deed onderzoek naar de zaak. Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma en oud-recherchechef Andre de Vries hielden de bedoelde onafhankelijkheid van Posthumus in de gaten.?

Door te spreken van een ?onderzoek door buitenstaanders? terwijl men bij NRC ook wel weet dat dit onjuist is wordt de lezer willens en wetens bedrogen. Dat is in strijd met alle basale uitgangspunten voor behoorlijke journalistiek. NRC doet dit om zich geheel achter het onderzoek op te kunnen stellen en op deze wijze justitie de helpende hand toe te steken. Om dit met een ?schoon geweten? te kunnen doen moet de krant uiteraard wel eerst expliciet stellen dat het onderzoek onpartijdig is. Juist omdat de krant weet dat van onpartijdigheid geen sprake is, gebruikt het niet dat woord, maar het woord ?buitenstaanders?. Dit heeft echter dezelfde lading en brengt dezelfde boodschap. Dat in het geval van Posthums, nota bene in dienst van het OM, geen sprake is van een ?buitenstaander? behoeft geen nader betoog.

De krant gaat zelfs nog een stap verder: de naam van de leider van het onderzoek, Frits Posthumus, wordt door NRC Handelsblad in de gehele periode dat de affaire het nieuws bepaalde (10 september tot 15 september 2005) zelfs niets eens genoemd, zoals blijkt uit het elektronisch krantenarchief (productie 4).

NRC Handelsblad, zo is al vaker gebleken, is een vehikel ten dienste van een keur aan gevestigde belangen, in dit geval van die van justitie. Diverse redacteuren van NRC Handelsblad hebben functies bekleed bij Justitie en werden door justitie betaald. Het dienen van deze belangen weegt voor NRC Handelsblad zwaarder dan het ?dienen van de waarheid?, de titel van het gewraakte hoofdredactioneel commentaar. Ik verzoek de Raad NRC Handelsblad voor deze handelwijze op niet mis te verstane wijze te veroordelen.

Hoogachtend,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share