web analytics

Kamervragen over schadevergoeding Chipshol

JURIDISCHE ZEGE CHIPSHOL VERSCHERPT CONFLICT SCHIPHOL-MINISTERIE

Het harde vonnis van de Haarlemse rechtbank van 12 januari dat Schiphol ontwikkelingsbedrijf Chipshol dient te compenseren voor de schade die het heeft opgelopen als gevolg van het tegenhouden van bouwplannen kan verregaande politieke gevolgen krijgen. Zoals uit eerdere publicaties op deze site bleek (zie ook het stuk Megaclaim Chipshol schuift door naar Schiphol) is er namelijk een hooglopend conflict ontstaan tussen Schiphol en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over wie er voor deze schade (geclaimd is 97,2 mio Euro) dient op te draaien. Begin vorig jaar heeft Schiphol, dat de nederlaag zag aankomen, het ministerie in vrijwaring gedaagvaard voor dezelfde Haarlemse rechtbank. De eis: de staat moet Schiphol vrijwaren van het schadeloos stellen van Chipshol. Het kamerlid W. Duyvendak (Groen Links) heeft over de kwestie inmiddels kamervragen gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

De situatie waarin Schiphol zich thans heeft gemanoevreerd is hachelijk. De luchthaven lijkt de tol te gaan betalen voor de jarenlange deels wederrechterlijke tegenwerking van Chiphol ten faveure van het eigen ontwikkelingsbedrijf SADC. Hierbij spande de luchthaven samen met de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en het ministerie. Vorig jaar werd de provincie door de rechtbank Haarlem reeds veroordeeld tot het vergoeden van de rente over twee jaar van het geclaimde schadebedrag. Enige weken geleden vonniste de Raad van State dat Chipshol schade heeft geleden door een voor de onderneming negatief voorbereidingsbesluit van de gemeente Harlemmermeer. Bij het nemen van dit besluit had de gemeente zich ervan verzekerd dat het ministerie zou opdraaien voor de schade die er het gevolg van kan zijn: Schultz van Haegen gaf een vrijwaring. De kroon op deze samenspanning was het bouwverbod dat staatssecretaris Schulz van Haegen op 14 februari 2003 op het persoonlijke verzoek van G. Cerfontaine afkondigde toen bleek dat alle andere wegen om Chipshol tegen te houden faalden. Het is juist de genoemde vrijwaring die de staatssecretaris eerder gaf aan Haarlemmermeer die Schiphol thans tot het standpunt brengt dat ook zij in aamerking dienen te komen voor zo’n vrijwaring.
Cerfontaine, zo bleek deze week, is ook verwikkeld in een hooglopend conflict met mevr. M. van Lier-Lels, de COO die haar functie bij Schiphol recent heeft neergelegd.

Hieronder de kamervragen van W. Duyvendak

Vragen over de claim van Chipsol aan Schiphol

13 januari 2005

GroenLinks wil opheldering over de enorme schadevergoeding die Schiphol NV moet uitkeren aan een projectontwikkelaar.

Schriftelijke vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over een schadevergoeding door Schiphol aan een projectontwikkelaar.

Ingezonden 13 januari 2005

1.
Hebt u kennis genomen van het bericht dat Schiphol een schadevergoeding van 97,2 miljoen moet betalen aan de projectontwikkelaar Chipshol[1]?

2.
Zal deze vergoeding geheel voor rekening komen van Schiphol of is de staat of zijn andere overheden ook mogelijk aansprakelijk dan wel verantwoordelijk? Heeft Schiphol een beroep op u of andere overheden gedaan voor medefinanciering of verwacht u dat hij dat zal doen?

3.
Is de staat door het bouwverbod dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is ingesteld of anderszins medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie?

4.
Was u op de hoogte van het conflict met Chipshol BV? Welke rol heeft de staat als belangrijkste aandeelhouder van Schiphol hierin gespeeld?

5.
Zijn er door de regering pogingen ondernomen om een schadevergoeding te voorkomen? Zo ja, welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?

6.
Verwacht u dat de mogelijke financi?le tegenvaller voor de luchthaven ten koste zal gaan van reizigers cq. gebruikers van de luchthaven?

7.
Heeft deze mogelijke financi?le tegenvaller gevolgen voor de financi?le positie van de aandeelhouders, via bijvoorbeeld het uit te keren dividend?

Print Friendly, PDF & Email
Share