web analytics

Jensma vraagt uitstel

F. JENSMA VERZOEKT RAAD OM UITSTEL REACTIETERMIJN

Deze brief kwam binnen van de Raad voor de Journalistiek:

Geachte heer Kat,

In vervolg op onze brief van 16 februari jl. deel ik u hierbij mede dat op verzoek van de heer Jensma de termijn voor het geven van een reactie op uw aanvullende stukken met een week is verlengd.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D.C. Koene
secretaris

Onder die ‘aanvullende stukken’ vallen de ‘voeging’ van de Stichting Klokkenluideronline in de klacht aan klagerszijde.

Deze voeging ging vergezeld van het overleggen van de stichtingsakten alsmede een schrijven van de penningmeester van de stichting P. Hemelrijk waarin zij de bevoegdheid van de stichting verder onderbouwt. De stichting heeft zich in de klacht gevoegd om de ontvankelijkheid van de klacht zeker te stellen en aldus tot een inhoudelijke behandeling te komen. Het lijkt immers onmogelijk dat de Raad de stichting niet ontvankelijk verklaart nu deze stichting reeds vier keer onderworpen is aan een klacht die door de Raad is behandeld. Dan zou de Raad namelijk alleen met de stichting te maken willen hebben als gedaagde en deze het recht ontzeggen zelf te dagen. Tevens hoorde bij de aanvullende stukken een uitbreiding van de klacht met een vijfde klachtonderdeel. Dit onderdeel gaat erover dat er aanwijzingen zijn voor sterke persoonlijke banden tussen Boris de Munnick en Birgit Donker, lid van de NRC-hoofdredactie. Ik heb Birgit herhaalde malen om opheldering gevraagd, zowel telefonisch als per email, maar ze weigerde te reageren. Dat vinden wij een klachtwaardige gedraging. Hieronder de email die we aan Donker stuurden en die als produktie bij de stukken is gevoegd:

Date: Mon, 30 Jan 2006 05:13:15 -0800 (PST)
From: “micha kat” Add to Address BookAdd to Address Book Add Mobile Alert
Subject: affaire de munnick/klacht RvdJ
To: [email protected]
Dag Birgit

Ik probeer je al enige tijd te bereiken om een melding te verifieeren i.v.m. de klacht die ik tegen NRC heb ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.

Deze melding betreft hechte banden in de prive-sfeer tussen jou en Boris de Munnick. Is deze melding juist? Je begrijpt dat dit van groot belang is in verband met de bewijsvoering.

Als je mijn vraag niet beantwoordt, zal ik die weigering als apart klachtonderdeel bij de klacht voegen. Ik ben namelijk van mening dat het weigeren inlichtingen te verstrekken op dit cruciale punt in strijd is met hetgeen maatschappelijk verantwoord is en ook niet past bij de functie van lid van de hoofdredactie van NRC Handelsblad.

Is de melding inderdaad juist, zal ik ook dat nieuwe feit toevoegen aan de klacht. Mocht je mij niet naar waarheid inlichten, levert ook dat uiteraard een klachtwaardige gedraging op.

Groet

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share