web analytics

Geloofwaardigheid rechterlijke macht op keerpunt

OPEN BRIEF AAN MR. M. VAN DE LAARSCHOT, VP RECHTBANK R’DAM

Weledelgestrenge heer Van de Laarschot,

Beseffende dat het in het normale juridische verkeer niet gepast is zich direct tot een rechter te richten over een zaak die deze nog ‘onder de hamer heeft’ zijn er een aantal redenen voor mij dit toch te doen. Uiteraard richt ik me tot u als voorzittend president in de bodemprocedure die uw collega Hans Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, in april 2004 tegen mij en tegen advocaat Hugo Smit is begonnen. Ik meen me tot u te kunnen richten omdat u bij vonnis van december 2005 heeft geoordeeld dat mij op geen enkele wijze enige vorm van onrechtmatig handelen valt aan te wrijven en ik dus thans geen procespartij meer ben. Maar meer nog richt ik me tot u omdat de genoemde zaak dermate a-typisch is en zoveel vragen oproept en consequenties met zich meebrengt, dat inmiddels geconcludeerd kan worden dat de complete geloofwaardigheid van de rechterlijke macht in Nederland in uw handen ligt. Deze week heeft u in Nieuwe Revu nog eens rustig kunnen nalezen dat de genoemde Hans Westenberg alle grenzen van wat voor een rechter aanvaardbaar gedrag kan worden genoemd heeft overschreden. U verkeert nu in de weinig begerenswaardige positie te moeten vonnissen over een directe collega waarbij de druk die op u wordt uitgeoefend deze collega de hand boven het hoofd te houden immens groot is.

*De Raad voor de Rechtspaak, het bestuursorgaan dat kan worden beschouwd als uw eigen werkgever, betaalt de advocatenkosten van Westenberg. Nog ernstiger is dat de Raad zich expliciet pro-Westenberg heeft uitgesproken en zelfs zover is gegaan expliciet afstand te nemen van uw vonnis van december 2005 waarin u mij vrijuit liet gaan. De Raad heeft gezegd dat mijn gedrag ondanks uw vonnis ‘niet door de beugel kan’.
*De voorzitter van de Raad, Bert van Delden, is persoonlijk betrokken bij de affaire-Westenberg. Dit maakt de unieke en expliciete inmenging van de Raad in deze rechtsgang nog schrijnender.
*Mede uit het genoemde artikel in Nieuwe Revu heeft u kunnen opmaken dat de tegenwerking door Westenberg van Chipshol deel uitmaakt van een veel breder ‘offensief’ van overheden en aan de overheid gelieerde partijen tegen deze onderneming. Mede hierdoor staat de gecorrumpeerdheid van Westenberg eigenlijk wel vast, nog afgezien van alle feitelijke onderbouwing hiervan in het dossier. Recent kwam in het nieuws dat de rechtbank van Haarlem een compleet college heeft moeten vervangen om Chipshol te kunnen tegenwerken. Hierbij moest deze rechtbank zijn toevlucht nemen tot leugens om de eigen handelwijze te kunnen verdedigen. Saillant is dat rechters van uw eigen rechtbank inmiddels hebben verklaard dat de beweringen van de rechtbank Haarlem niet overeenkomen met de waarheid.
*Rechter Westenberg heeft uw voorzitterschap geridiculiseerd en gedesavoureerd door in uw aanwezigheid zonder blikken of blozen meineed te plegen. U weet dat.
*Aan de integriteit van de rechterlijke macht dienen de hoogste eisen te worden gesteld. Westenberg voldoet overduidelijk niet aan deze eisen. U bent nu in de onfortuinlijke (of misschien juist wel de bovenmatig fortuinlijke) positie het zelfreinigend vermogen van de rechterlijke macht te tonen en een bewijs te leveren van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waaraan steeds meer burgers van dit land gaan twijfelen. Sterker: als u Westenberg die nota bene als eiser deze afschuwelijke procedure is begonnen en inmiddels dermate in de verdediging is gedrukt dat hij uw rechtbank als mafioso vermomd moet betreden uit angst voor exposure ter wille bent door zijn absurde eisen toe te wijzen, zult u de angstigste vermoedens van de burger over de afbraak van onze rechtstaat bevestigen.

Op 16 februari zult u weer een zitting voorzitten in deze procedure aller procedures. Op die datum heeft Westenberg enkele mensen (we weten nog steeds niet wie) bereid gevonden verklaringen af te leggen ten gunste van hemzelf. De kans dat daarbij opnieuw meineed wordt gepleegd is levensgroot aanwezig, want u weet als geen ander dat Westenberg in de bijna drie jaar dat deze procedure nu voortsleept nog een enkel substantieel argument of bewijs op tafel heeft kunnen leggen. Daarentegen heeft hij zich ook in deze procedure weer van zijn ware kant laten zien door zijn wederpartijen te bedreigen en te intimideren zoals Hugo Smit die hij heeft gedreigd met een tuchtklacht als hij bepaalde voor hem belastende stukklen in het geding zou brengen. Dit staat zwart op wit in het dossier. Is zulk gedrag zijdens een rechter ooit vertoond in ons land? Daarnaast zijn er inmiddels zoveel publikaties verschenen waarin Westenberg expliciet als leugenaar en manipulator wordt neergezet (HP/de Tijd, Telegraaf, Nieuwe Revu) dat het compleet absurd wordt dat hij zijn kruistocht tegen mijn publikatie waarin hij slechts in de meest bedekte termen wordt beschuldigd voortzet. Hoe zou u een procespartij beoordelen die een zaak begint tegen iemand die een appel heeft gestolen uit zijn boomgaard, maar partijen die zijn complete huisraad hebben geplunderd laat lopen? Het geeft eens te meer de absurditeit aan van de kruistocht die Westenberg heeft gemeend te moeten beginnen.
Maak daarom in het belang van alles en iedereen in Nederland een einde aan deze zaak door de eisen van Westenberg definitief af te wijzen. Hoe weerzinwekkend is het dat een rechter gecorrumpeerd raakt, advocaten intimideert en vervolgens, als een van deze advcoaten deze misstand naar buiten wil brengen, hem achtervolgt en kapotmaakt (zijn carriere is inmiddels al definitef geknakt) via een procedure op kosten van de belastingbetaler uitsuitend en alleen in een poging de waarheid over zijn eigen handelen van tafel te krijgen? Dat is buitengewoon weerzinwekkend, temeer zo voor een magistraat in wie de samenleving het hoogste vertrouwen zou moeten kunnen stellen.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share