web analytics

Escape haalt bakzeil: geen rechtzaak maar klacht

DUBIEUZE DISCOTHEEK KLAAGT OVER KLOKKENLUIDERONLINE

Escape BV, eigenaar van de gelijknamige discotheek in Amsterdam, heeft een klacht bij de Raad voor de Journalistiek ingediend tegen deze website. Onderwerp van de klacht is het artikel dat klokkenluideronline eerder publiceerde over de frauduleuze bedrijfsvoering. Het artikel is van de hand van een anonieme klokkenluider.
“Dat Escape nu zijn heil zoekt bij de Raad en geen civiele zaak aanspant geeft duidelijk aan dat ze eigenlijk geen zaak hebben” aldus website-beheerder Micha Kat. “Je ziet dat steeds weer: partijen die bij de gewone rechter zouden stranden halen een soort ‘vervangend recht’ bij de Raad die volstrekt is gecorrumpeerd. Het zou trouwens een schande zijn als de Raad zich bevoegd verklaart deze klacht tegen klokkenluideronline in behandeling te nemen na alle onthullingen over wanbeleid en partijdigheid die we over de Raad hebben gebracht. Je kunt het ook zo zeggen: als de Raad meent de klacht van Escape onpartijdig en onbevooroordeeld te kunnen behandelen, levert het opnieuw een bewijs voor zijn totale gecorrumpeerdheid. De Raad zou zich als instituut moeten verschonen.”

Klokkenluideronline heeft het advocatenkantoor Meester en Meester dat de klacht heeft ingediend verzocht om een digitale versie, maar tot dusver niets mogen ontvangen. Eigenlijk is de klacht te oninterssant om hier uitgebreid weer te geven.

‘Escape ondervindt reeds nu schade door de publicatie’
De advocaat blies in een ronkende sommatiebrief (12 juli) nog hoog van de toren en stelde allerlei eisen. Hij schreef dat ‘Escape zich afvraagt hoe het kan zijn dat deze website situaties als de onderhavige laat plaatsvinden en zelfs nog actief ondersteunt. Hiermee handelen zowel de anoniem gebleven persoon alsmede u onrechtmatig jenens client. Tenminste kan worden gesteld dat u de grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op de eisen welke aan uw (journalistieke) verantwoordelijkheid worden gesteld, maatschappelijk aanvaradbaar is. Indien er al sprake zou zijn van een ex-medewerker, hetgeen op dit moment nog allerminst vaststaat, dan betreft dit blijkbaar een rancuneus persoon die op kennelijk eenvoudige wijze via uw site actief de gelegenheid is geboden om zijn oneigenlijke doelen, te weten beschadiging van de goede naam van cliente, te behalen. Cliente kan en zal zulks niet accepteren. Reeds thans ondervindt cliente schade door de bewuste publicatie. Namens cliente sommeer ik u hierbij de publicatie inclusief de hieraan gerelateerde teksten en overige verwijzingen per omgaande, doch in ierder geval uiterlijk per 12 juli a.s. om 12:00 uur, van uw website te verwijderen en zich te onthouden van eventuele aanvullende publikaties met vergelijkbare inhoud. Tevens sommeer ik u hierbij om binnen de genoemde termijn de naam van de anonieme persoon mee te delen.’

Slappe hap
Van de grote mond van Escape en zijn advocaat is in het klaagschrift aan de Raad weinig meer over. Sterker: nu zegt Escape opeens dat ‘fraude door personeel nooit voor 100% kan worden uitgesloten. Echter, Escape doet er alles aan om fraude tegen te gaan. De suggestie dat werknemers drank van bedrijfsleiders krijgen in ruil voor meedelen met fooien is bedacht en feitelijk onjuist. Inderdaad is het wel eens voorgekomen dat personeelsleden op fraude en diefstal zijn betrapt en zelfs op grond daarvan ontslag is verleend. Tot op heden betreft het echter incidenten waarbij allerminst is gebleken dat sprake is van een bedrijfscultuur van fraude of iets dergelijks; het toont juist aan dat Escape de noodzakelijke maatregelen treft indien zij hiervan kennis neemt.’
Onze inschatting is dat Escape zelfs met deze klacht bij de Raad nog te hoog spel speelt. Vele reacties op het gewraakte artikel bevestigen de juistheid ervan. Bovendien zijn er tal van andere indicaties dat het in de Escape niet pluis is.

De klacht wordt behandeld op de zitting van 23 september. We zijn beniewd wie er in de betreffende Raad zitting zullen nemen en of daarbij ook de gecorrumpeerde graaier (kom maar op met die klacht!) Gerrit-Jan W. aanwezig zal zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share