web analytics

Deurwaarder voor de Liegende Rechter

HANS WESTENBERG BEGINT STEEDS WILDER OM ZICH HEEN TE SCHOPPEN * WEBMASTER STELT WESTENBERG OPNIEUW VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AD 75.000 EURO * LAAT NVJ WEBMASTER KEIHARD VALLEN? * WESTENBERG KLUSTE MET ANTACC OOK VOOR ANDERE PARTIJEN *

PLUS: VERKLARING OVER ADELE VAN DER PLAS

Vorige week kreeg Hans ‘de Liegende Rechter’ (en de corrupte rechter) Westenberg bezoek van een deurwaarder. Het betreffende exploot exploot Westenberg kunt u hier lezen. Reeds eerder meldde de NOS -en andere media- dat uw webmaster in een unieke actie een rechter aansprakelijk houdt voor de hem toegebrachte -enorme- schade. Gisteren stond Westenberg opnieuw voor de rechter [nadere info volgt] en kreeg het behoorlijk te kwaad tijdens een confrontatie met NOS-journalist Jeroen de Jager. Het is een raadsel waar de reeds als een corrupte crimineel ontmaskerde ex-rechter de arrogantie nog vandaan weet te halen. Wellicht uit het feit dat hij tot op de dag van vandaag wordt gesteund en gefinancierd door de Staat? Dat de Staat door deze houding de affaire aan het opblazen is tot een tsunami die de hele rechterlijke macht zal meesleuren in de orgie van vernietiging en corruptie? In elk geval is duidelijk dat Westenberg veel meer betaalde klussen heeft gedaan als rechter dan alleen het advies aan de NMa in 2007 over Accell -de vraag die De Jager hem stelde maar waarop Westenberg geen antwoord wenste te geven:

reeds in 2005 schreef uw webmaster een noodkreet aan Bert van Delden (toenmalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak) over Antacc en stortingen die Westenberg van partijen ontving.

Een ontmoeting met de voorzitter van de NVJ
Tijdens de presentatie van het boek van George Reuchlin eind november te Nieuwspoort liep uw webmaster de voorzitter van de NVJ tegen het lijf, Huub Elzerman. Eerder heeft de NVJ mij financieel gesteund met 5000 Euro in de zaak-Westenberg, maar de vakbond heeft nooit openlijk steun voor mij willen uitspreken. Thans, bij de presentatie van een boek dat geheel gewijd is aan machtsmisbruik en intimidatie van de kant van de staat en de smerige rol die de journalistiek daarbij vaak speelt -ook weer in de zaak-Reuchlin- leek mij het ultieme moment daar om de voorzitter direct aan te spreken op de laffe houding van de NVJ die leden die in conflict raken met de Staat als regel met bijna sadistisch genoegen laat vallen. Zulks temeer daar Reuchin mij in het bijzijn van Elzerman samen met enkele andere journalisten met naam en toenaam noemde als vooraanstaand onthullingsjournalist. Maar de voorzitter reageerde als door een wesp gestoken toen ik hem aansprak en kon de walging en de afkeer over mijn persoon niet onderdrukken. Hij maakte zich uit de voeten alsof de duivel hem op de hielen zat! Dat is dus het lot van een lid van de NVJ die zijn journalistieke plicht doet en een belangrijke rechter ontmaskerd als corrupte crimineel: als een melaatse worden gemeden door de voorzitter van zijn vakbond! Ik was verbijsterd en schreef daags hierna de volgende email aan Thomas Bruning, de secretaris van de NVJ:

Beste Thomas en Huub,

Ik kwam Huub recent tegen op een boekpresentatie te Nieuwspoort. Ik heb hem bij die gelegenheid in kennis gesteld van mijn enorme teleurstelling en frustratie over de structurele weigering van de NVJ in de bres te springen voor leden die in vaak gigantische problemen zijn geraakt door hun explosieve onthullingen. De NVJ erkent slechts journalistiek als deze afkomstig van de zogeheten ‘oude media’. Dat de vereniging dit tegen beter weten in ook steeds blijft ontkennen, maakt het allemaal alleen nog maar erger.

Bij de genoemde boekpresentatie werd ik samen met enkele andere journalisten expliciet genoemd als kwaliteits-onthullingsjournalist. Toen ik even met Elzerman stond te babbelen na afloop, keek de voorzitter ongemakkelijk en was blijkbaar niet in staat ook maar een vleugje begrip laat staan steun op te brengen voor een van zijn leden die zijn land heeft moeten ontvluchten wegens juridische terreur die het directe gevolg is van zijn journalistieke werk.

Deze week is de door mij als corrupte rechter ontmaskerde Hans Westenberg nog weer verder in diskrediet gebracht, nu ook door de oude media.
http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2010/12/07/rechtspraakmogelijk-geld-terugvorderen-van-rechter/
Als gevolg van deze affaire heb ik Nederland moeten verlaten en ben al mijn werk als (juridisch) journalist verloren. Er is door de Raad voor de Rechtspraak een Berufsverbot over mij uitgesproken. Dat de NVJ mij ooit met 5000 Euro heeft gesteund, kon daar niets aan veranderen, temeer daar de NVJ mijn naam nooit in het openbaar heeft willen noemen, aldus eerder bijdragend aan mijn excommunicatie. Ik heb tegen de ex-rechter Hans Westenberg een schadeclaim lopen van 75.000 Euro:
http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2010/03/26/journalist-eist-e75000-van-raad-voor-de-rechtspraak/

Inmiddels heb ik er schoon genoeg van. Jullie houding tegenover alles wat met journalistiek te maken heeft is zeer verwerpelijk. Maar ik wil jullie nog een laatste kans geven steun te verlenen en uit te spreken aan een lid van jullie vereniging in nood.

1. Via een persbericht laat de NVJ weten dat Micha Kat een formidabele journalistieke prestatie heeft geleverd door voor het eerst in de geschiedenis mede te onthullen dat een hoge rechter in ons land corrupt is. In dit persbericht veroordeelt de NVJ de vendetta die vanuit het juridische establishment tegen Kat in gang is gezet en roept de Raad voor de Rechtspraak op Kat schadeloos te stellen zodat deze niet opnieuw hoeft te gaan procederen.

2. De NVJ laat bij persbericht uitdrukkelijk weten zich bewust te zijn van de strijd op leven en dood tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ media en ernaar te streven beide ‘kampen’ gelijkelijk te steunen en te bedienen.

3. De NVJ erkent dat het in het verleden onvoldoende steun heeft gegeven aan journalisten van buiten de oude media die tegen de macht en tegen misstanden ten strijde trokken. Ik denk hierbij aan mensen als Alexander Nijeboer, Pamela Hemelrijk en Dick Berts. De NVJ trekt iemand aan die speciaal zal worden belast met het beoordelen van dit type journalistiek met het oogpunt de betreffende journalist te kunnen steunen. Uiteraard kan deze persoon  niet afkomstig zijn uit de ‘oude media’.

4. De NVJ organiseert in 2011 een symposium over de kloof tussen nieuwe en oude media en de diverse rollen die zij spelen in het huidige media-landschap. De Wikileaks-hype kan dan ook worden meegenomen. Ik zal op dat symposium een van de sprekers zijn als geestelijk vader en beheerder van de meest prominente nieuwe media-website van Nederland, Klokkenluideronline.

Zijn jullie niet bereid aan deze eisen te voldoen, zal ik mijn lidmaatschap opzeggen en actie gaan voeren tegen de vakbond voor de Oude Media NVJ. Ik verwacht antwoord binnen twee weken.

Met collegiale groet,

Micha Kat
journalist

Reeds dezelfde dag nog mailde Thomas Bruning mij terug dat hij mijn email deze week zou bespreken in het dagelijks bestuur. We zouden vandaag dus antwoord moeten verwachten.

Overigens: wat de claim van uw webmaster tegen Westenberg betreft, deze ‘loopt mee’ met de enorme claim die advocaat Hugo Smit tegen Westenberg (en de Staat) heeft lopen ten bedrage van 2,7 miljoen [lees de schokkende dagvaarding van Smit]. Het juridische feitencomplex is vrijwel hetzelfde: zowel Smit als Kat zijn het slachtoffer geworden van een te kwader trouw ingezette rechtsgang die louter was ingegeven om de waarheid te bestrijden ten faveure van de leugen en om een corrupte en criminele rechter in functie te houden. Nog nooit in de geschiedenis van de Nederlandse rechtstaat is een procedure gevoerd op meer misdadige gronden dan de Westenberg-procedures! Immers: zowel de advocaat als de journalist zijn vanuit hun functioneren min of meer verplicht grote misstanden die hun beroepsuitoefening belemmeren aan de kaak te stellen. Als zulks dan naar eer en geweten gebeurt en zij krijgen ‘als dank’ een dagvaarding en een procedure die hun loopbanen vernietigt: wat moet dan het oordeel zijn over degene die die procedures is begonnen? Dat de Staat Westenberg tot op de dag van vandaag blijft steunen en de duurste advocaat van het land blijft financieren gaat elk begrip te boven en vraagt om de meest krachtige stellingname, juist ook van een organisatie als de NVJ.

VERKLARING OVER ADELE VAN DER PLAS *** HET IS EEN STRIJD OP LEVEN EN DOOD

Op deze site is veel commotie ontstaan, met name bij mijn collega-webmaster Wim Dankbaar, over mijn stelling dat Adele van der Plas is kalltgestellt waardoor zij herhaalde toezeggingen om de Demmink-tapes op internet te plaatsen niet is nagekomen. In deze tapes zijn twee Turkse jongetjes -inmiddels jongens- te zien die vertellen over verkrachting en marteling door Joris Demmink. Hierover het volgende.

Dankbaar probeert steeds de suggestie te wekken dat ik Van der Plas zou hebben ‘neergesabeld als bondgenote’ met een ‘valse insinuatie’. Hij voegt daar de woorden aan toe: ‘zo is het en godverdomme niet anders’ en roept mij op excuses aan te bieden aan Van der Plas.

Nu de feiten. Steeds heb ik mijn respect en bewondering voor Van der Plas tot uiting gebracht en zelfs letterlijk gesteld dat zij ‘waarschijnlijk tot het uiterste is gegaan’. Ook heb ik expliciet mijn dank uitgesproken voor haar medewerking aan het boek De Demmink Doofpot. Dat staat allemaal op de site.

Echter, juist omdat ik Adele zo hoog heb zitten en zo overtuigd ben van haar inzet en haar strijd tegen het monsterlijke systeem, kon ik het niet langer begrijpen dat ze steeds weer toezeggingen aan mij niet nakomt. Reeds in juni hadden we een zeer effectieve ‘drietraps-raket’ ontwikkeld om Demmink aan te pakken. Deel 1 bestond eruit dat Jeroen de Jager van de NOS een item zou verzorgen over de Expertgroep Klokkenluiders van Gerrit de Wit (foto) en Henk Laarman op het 8 uur Journaal. Deze Expertgroep leverde een belangrijke bijdrage aan het Demmink-boek en een item hierover in het journaal zou het boek natuurlijk een flinke boost aan geloofwaardigheid bieden. Dit lukte en het item werd uitgezonden. Enige tijd daarna -OVER INTIMIDATIE EN KALTSTELLEN GESPROKEN- werd Gerrit de Wit door een officier van justitie met de dood bedreigd waarna NIETS MEER van de Expertgroep is vernomen. Ook De Jager werd geintimideerd door zijn hoofdredactie en zelfs met ontslag bedreigd. Hij mocht zich niet langer bezighouden met de zaak-Demmink. Deel 2 was de persconferentie van Chipshol te Nieuwspoort naar aanleiding van de presentatie van het boek. Deze vond plaats en er waren veel journalisten aanwezig. Op internet is deze persconferentie in zijn geheel te bekijken (let vooral op Gerrit de Wit vlak voor de doodsbedreiging). Deel 3 zou zijn dat Adele de Demmink-tapes on line zou zetten, maar dat gebeurde niet. Een verklaring is nooit gegeven. Zou Adele die op het punt stond voor Demmink dodelijke tapes te publiceren niet zijn bedreigd?

Gesuggereerd is ondermeer door Inanna dat een probleem zou zijn dat Adele ‘geheimhouding’ zou hebben en de privacy van de Turkse jongens niet in gevaar wilde brengen. Dit aspect was reeds lang besproken en Adele had de gezichten van de jongens zodanig bewerkt -dat werd althans naar voren gebracht- dat ze onherkenbaar zouden zijn. Maar de filmpjes kwamen niet on line. Enige maanden geleden meldde Adele dat het ‘vrijwel zo ver was’ maar opnieuw: niets. Opnieuw werd geen duidelijke of dwingende reden gegegeven.

Toen brak het Amsterdamse pedo-gate uit, begin deze week. Nu zou Adele dan toch eindelijk boter bij de vis moeten leveren na meer dan acht maanden! Publicatie van de filmpjes nu, nu zelfs in de MSM schoorvoetend ter sprake komt dat het hele misbruik-verhaal in de kinderopvang welhaast zeker moet zijn ‘afgedekt’ door mensen ‘van boven’, zou verwoestend zijn voor Demmink en de rest van de hooggeplaatste kinderverkrachters! Maar opnieuw: geen filmpjes.

Natuurlijk moet Adele helemaal zelf weten of en wanneer ze de filmpjes on line zet en haar eigen strategie kiezen als advocate van Baybasin. Maar dan had ze geen samenwerking moeten zoeken met mij en met Chipshol en geen toezeggingen moeten doen. Dan had ze helemaal in haar eentje vanaf haar bastion aan de Prinsengracht de strijd moeten aanbinden met de Justitie-mafia van Demmink, Opstelten en Teeven. Maar in haar eentje kan ze die strijd niet winnen, net zomin als wij dat kunnen. We hebben elkaar nodig, ook Wim Dankbaar hoort daarbij en Inanna. Echter, Adele koos wel voor de ‘lusten’ van samenwerking maar bleek tegelijkertijd niet bereid afspraken na te komen. Dat neem ik haar wel kwalijk.

Dan de vraag: waarom stelt Adele zich zo op? Waarom kiest ze niet gewoon voor de samenwerking en het nakomen van de afspraken? Juist omdat ik overtuigd ben van de eerlijkheid van Adele is hiervoor maar een verklaring mogelijk: ze is geintimideerd zoals elke advocaat overkomt die een te groot gevaar oplevert voor de macht. Waarom zou Demmink regelen dat Jeroen de Jager van zijn dossier wordt gehaald en Adele ongemoeid laten? Waarom zou Demmink Gerrit de Wit met de dood laten bedreigen en Adele van der Plas rustig haar gang laten gaan? Bracht Demmink niet eerder ook een absurd en zwaar intimiderend bezoek aan Baybasin in de cel waarbij ook allerlei bedreigingen zijn geuit? Liet Demmink niet eerder zijn advocaat Harro Knijff reeksen journalisten intiminderen en bedreigen waarbij Henk Krol van de GayKrant zelfs moest vrezen voor zijn leven?  De Orde van Advocaten ligt compleet aan de ketting van het Ministerie van Justitie en het is een fluitje van een cent een advocate via de lokale deken een last warning -of erger- te geven. Het gaat hier om een strijd op leven en dood waarin de reputatie van de machtigste mensen van Nederland alsmede de geloofwaardigheid van het hele systeem op het spel staat. In een dergelijk krachtenveld stelt een doodsbedreiging meer of minder niets voor.

Maar misschien is dit allemaal niet zo. Ligt het allemaal heel anders. Misschien plaatst Adele de filmpjes over een week of een maand wel on line. Maar waarom overlegt ze dat niet zoals partners in een samenwerking plegen te doen? Net zo als het Adele vrij staat haar eigen strategie te kiezen, staat het mij vrij mijn eigen meningen en analyses naar buiten te brengen op mijn eigen website. In elk geval is de aandacht nu gericht op het bestaan van de tapes en dat was vooral ook mijn bedoeling. Overigens staat het Adele vrij zich ook zelf tot deze site te wenden en te verklaren zoals zij belieft.

Print Friendly, PDF & Email
Share