web analytics

Doemscenario’s tegen het einde van 2006

KERSTBESPIEGELINGEN VAN EEN ONHEILSPROFEET

In de bijbel (het oude testament dan, het nieuwe is wat optimistischer van toon) sjokken ze van stad naar stad om het volk te waarschuwen voor de apocalyps en de toorn van god. “Gedoemd zijt gij, burgers van Samaria! Elk moreel richtsnoer is hier zoekgraakt, rechters zijn dieven geworden, moeders hoeren en van lamlendigheid verdort het graan op de akkers! Maar God heeft er nu genoeg van! Eerdaags daalt in volle omvang zijn toorn neer over jullie en jullie stad!” Mooi proza. Maar heeft iemand zich wel eens gerealiseerd dat de bijbelse onheilsprofetieen van Jermia en Micha en al die andere vrolijkerds thans actueler zijn dan ooit? Dan we eind 2006 met z’n allen op de rand staan van de complete ondergang van onze cultuur en beschaving? De ramzalige ontwikkelingen stapelen zich de laatste tijd dusdanig snel en noodlottig op, dat een andere conclusie niet meer mogelijk lijkt. Een bizar element hierbij is de manifestatie van natuurrampen als aardbevingen en tsunami’s waarvan ook reeds in de bijbel wordt gezegd dat ze een onlosmakelijk onderdeel zijn van elke apocalyps. Eigenlijk wist ik helemaal zeker dat de ondergang nabij is toen ik in NRC Handelsblad moest lezen dat het Sociaal Cultureel Planbureau voor het eerst in zijn roemrijke geschiedenis een rapport heeft gemaakt alleen over ‘positieve ontwikkelingen’ in ons land. Waarom zou het SCP deze boude stap hebben gezet?

Laten we rampen die thans over ons aan het komen zijn eens op een rijtje zetten, zo nuchter mogelijk. Hierbij speciale aandacht voor de ‘apocalyptische factor’ van de ramp.

Totale uitholling van ons bestuursmodel, leiders oogsten louter nog hoon
Wat we nu meemaken met de laatste verkiezingen en de huidige formatie is nog nooit eerder gebeurd in de recente geschiedenis. Een complete patstelling, een fundamentele onwil concessies te doen, leidend eigenbelang bij politieke ‘leiders’ en partijen, geen spoor van ideeen over hoe het verder moet met ons land, nee sterker nog: een verlammende angst werkelijk belangrijke onderwerpen uberhaupt ter sprake te brengen. Een dramatische ineenstorting van de kwaliteit van onze volksvertegenwoordigers die steeds meer vluchten in feesten en partijen zodat het lijkt of er louter nog decadente imbecielen in de kamer zitten, een volk dat zich walgend afkeert van het Haagse en vlucht in consumentisme en agressie. De conclusie kan niet anders luiden, dan dat Nederland politiek failliet is. De ineenstorting van het bestuurssysteem is een klassiek element van elke apocalyps: we zagen dit ook bij het einde van het Romeinse Rijk en bij dat van het Russische tsaren-bewind. Beide ineenstortingen luidden hel en verdoemenis in.

Nieuwe alarmerende vormen van agressie in de samenleving
Vanaf het moment dat de term ‘zinloos geweld’ in zwang kwam hadden we moeten gaan nadenken. De totale stuurloosheid van ons volk en vooral onze jeugd leidt tot geheel nieuwe vormen van agressie en alcoholmisbruik. Het zal niet lang mee duren of plunderende bendes teisteren onze pleinen en straten en complete wijken worden ‘afgeschreven’. In de VS zien we al jaren dat burgers ‘at random’ slachtpartijen aanrichten op scholen, in postkantoren of op het werk. Dat zal hier ook gaan gebeuren. De oorzaak is het verdwijnen van ‘inhibities’: alles wat de mens afhoudt van deviant gedrag. Dat deze inhibities verdwijnen komt weer door het einde van onze beschaving

Er wordt geen recht meer gesproken
De kwaliteit van de rechtspraak is een van de beste ’thermometers’ om de gezondheid van een samenleving vast te stellen. Hierover kunnen we kort zijn: er wordt in ons land geen recht meer gesproken. Rechtspraak is verworden tot een machtsmiddel van een steeds wanhopiger politiek om zichzelf in het zadel te houden en om bedreigingen te neutraliseren. In dit licht moet de hele ’terrorisme-hype’ worden gezien: een wanhopige troefkaart van de macht zichzelf nog enige schijn te geven van legitimiteit. De rechters zijn nodig om deze terrorisme-troefkaart geloofwaardig te maken door mensen als Samir A. tot ’terrorist’ te bombarderen. Ook moreel is de rechterlijke macht in een diepe crisis geraakt en zwalt van porno-schandaal naar omkopingsaffaire. Dat onze rechterlijke macht fundamenteel corrupt is, weten we sinds de affaire Eddy de Kroes. Opvallend is dat ook reeds de onheilsprofeten in de bijbel het functioneren van de rechtspraak als belangrijke indicator zien. Het verschijnsel ‘rechterlijke dwaling’ is goed te verklaren vanuit de wanhopige wil van de rechterlijke macht zichzelf tegen de achtergrond van deze morele ineenstorting positief te profileren en presenteren. Rechters menen dit te kunnen doen door spectaculaire veroordelingen uit te spreken. Haperende dossiers mogen hen daarbij niet in de weg staan.

Groepen komen lijnrecht tegenover elkaar te staan
Hoe meer er wordt gesproken over integratie, hoe sneller de samenleving desintegreert. Exact op de wijze waarop sinds we de ‘normen en waarden’ op de kaart hebben gezet, elke norm en elke waarde uit onze samenleving is verdwenen. Een catastrofale clash tussen autochtonen en allochtonen is op geen enkele wijze meer te voorkomen. In Frankrijk is deze clash trouwens al realiteit. Maar ook autochtone armen zullen zich tegen de well-to-do gaan keren en in bendes hun huizen roven en plunderen. Reeds binnen enkele jaren zal dit alles een feit zijn. Het is een klassiek kenmerk van elke apocalyps dat groepen zich op agressieve wijze tegen andere groepen gaan keren; bij het einde van het Romeinse Rijk kwamen de ‘allochtone Romeinen’ ook in opstand.

Reeksen natuurrampen teisteren de wereld
Het verschijnsel ‘klimaatverandering’ wordt tot dusver louter op wetenschappelijke wijze verklaard (complete duidelijkheid bestaat echter nog steeds niet) maar waarom valt het niet te verklaren vanuit een apocalyptisch perspectief? Is het sinds de bijbel geen kenmerk van elke ondergang dat deze gepaard gaat met de meest afschrikwekkende natuurrampen? Bovendien: is het verschil tussen een wetenschappelijke en een apocalyptische verklaring wel zo groot als het lijkt en zijn beide benaderingen niet ‘compatible?’ Immers: een van de redenen waarom de apocalyps over ons gaat neerdalen is dat wij zelf het milieu hebben verziekt. De causaliteit is puur bijbels: de hemel straft de mens voor zijn ontoelaatbare gedragingen.

Een grote wil tot het voeren van oorlogen
Als een samenleving gezond is, wil het geen oorlog voeren. Er staat dan immers te veel op het spel. De gecorrumpeerde regimes van de huidige westerse wereld kunnen zich echter nog louter legitimeren door het creeeren van de klassieke gemeenschappelijke vijand en het voeren van oorlogen, al moeten ze die met leugens verkopen aan hun volken. Juist de meest gecorrumpeerde regimes, die van Bush en Blair, gaan voorop in de strijd.

Geen onderscheid meer tussen waarheid en leugen
Liegen is de norm geworden in de politiek en in de media. Iets komt nog uitsuitend groot in de krant of in het nieuws om het tegendeel van wat er staat te ontkennen volgens het model van de piloot van het neerstortende vliegtuig dat laat omroepen ‘er is geen enkele reden tot paniek’. Onlangs mocht ik via de krant vernemen dat de Nederlanders het gelukkigste volk ter wereld zijn. Onze ‘politiek leiders’ schrikken er niet meer voor terug de kamer structureel en bij voortduring voor te liegen zonder consequenties

Ineenstorting infrastructuur en basisvoorzieningen
Opvallend he, al die treinongelukken van de laatste jaren? Er zullen er nog veel meer komen. De competentie om ze te voorkomen verdwijnt namelijk uit onze samenleving. Ook raar dat we in ons land opeens te maken krijgen met instortende gebouwen en vallende balkons. De oorzaak hiervan is dat de moraal in het bedrijfsleven inmiddels zodanig is, dat voor het behalen van winsten best wat slachtoffers mogen vallen. De competentie van onze medische klasse neemt wekelijks af (opmerkelijk toch, dat complete afdelingenvan ziekenhuizen gesloten zijn wegens incompetentie van de artsen?) en over het onderwijs zullen we het maar helemaal niet hebben. We zijn inmiddels in het stadium gekomen dat iemand die op vrijdagavond een hartaanval krijgt op de weg tussen Assen en Hoogeveen niet meer te redden is: in een straal van 100 kilometer is geen actieve cardioloog op zijn post.

Dit stuk zou nog veel langer kunnen worden. Vrolijk kerstfeest, lezers van klokkenluideronline!

Print Friendly, PDF & Email
Share