web analytics

Breaking news: tweede geval van ‘rechterswissel’

horchner.jpegDe plotse vervanging van een compleet rechterlijk college in de Chipshol-zaak leek nog een eenmalige ‘correctie’ van hogerhand op de onafhankelijkheid van onze rechtspraak. Maar nu komt een nog veel schokkender geval van ‘rechterswissel’ boven tafel.

Een van de meest alarmerende aspecten in de Chipshol-zaak is de vervanging van een compleet college van drie rechters van de rechtbank Haarlem. Deze rechters hadden eerder vastgesteld dat Schiphol de door Chipshol geleden schade wegens het bouwverbod op hun Groenenberg-terrein volledig diende te compenseren, maar toen de hoogte van het schadebedrag moest worden vastgesteld werden de drie opeens van de zaak gehaald en vervangen door drie rechters die overduidelijk pro-Schiphol waren. De affaire leidde tot grote commotie en een paginagrote advertentie in ondermeer De Volkskrant. De eminente staatsrechtgeleerde prof Twan Tak sprak er zijn verbijstering over uit. Wat deze vervanging nog schrijnender maakte, was dat de rechtbank Haarlem zijn toevlucht moest nemen tot leugens om deze te verklaren.
So far, so bad, leken we te moeten denken. Blijkbaar is de Chipshol-zaak van dermate groot belang, dat de Staat bereid is de geloofwaardigheid van de complete rechterlijke macht op te offeren om Chipshol maar geen gelijk te hoeven geven. Maar zoals altijd is ook hier de werkelijkheid nog veel erger dan zelfs de auteur van dit stuk, toch niet de meest optimistische en postief-denkende persoon op aarde, ook maar in zijn stoutste dromen had kunnen bevroeden. Recent deed zich namelijk opnieuw een geval voor van ‘rechterswissel’ ten dienste van de Staat.

Dit tweede ingrijpen van hogerhand in de samenstelling van een rechterlijk college vond plaats in de affaire-Robert Horchner die qua ernst niet onderdoet voor de Deventer moordzaak. Textielfabrikant Horchner heeft recent een eigen website geopend waarop hij de affaire uitgebreid uit te doeken doet. Lees en huiver. De ‘rechterwisseling’ wordt ook uitstekend beschreven in een artikel in het Katholiek Nieuwsblad van de hand van Henk Rijkers. Lezers, laat even tot jullie doordringen wat hier in Nederland aan de hand is…. Van ‘hogerhand’ worden rechters die doen waarvoor ze door de belastingbetalinger worden betaald, namelijk het toepassen van het recht, varvangen door gecorrumpeerde lakeien van de macht die het recht verkrachten (ook op koste van de belastingbetaler) om de belangen van de macht veilig te stellen ten koste van onschuldige burgers! Dit is werkelijk niet te beseffen. Zeker niet nu we met dit tweede geval moeten constateren dat er sprake lijkt van een patroon. Hoeval andere ‘rechterswissels’ zullen de komende tijd nog boven tafel komen? Ik ben bang dat we in dit land te maken hebben met een staatsapparaat dat geen enkele inhibitie meer aan de dag legt om zijn misdadige agenda uit te rollen over de ruggen van de burgerij. Dat Robert Horchner volstrekt onschuldig is staat vast. Door de Nederlandse rechter is hij vrijgesproken. Desalniettemin laat de Staat hem niet gaan en zal de macht niet rusten voordat hij volledig kapot is gemaakt. Leugens, gemanipuleerde telefoontaps, onderonsjes in Poolse achterkamertjes, vervanging van te ‘onafhankelijke’ rechters: geen brug gaat de Staat daarbij te ver. Wie kan ‘het apparaat’ nog corrigeren?
De media in dit land in elk geval niet. De gevestigde ‘kwaliteispers’ heeft geen woord aan de affaire-Horchner vuil willen maken. Netwerk en Peter R. de Vries deden wel hun journalistieke plicht. Dat geldt nog bij uitstek voor het Katholiek Nieuwsblad.

Print Friendly, PDF & Email
Share