web analytics

BREAKING: BRIEF ADVOCAAT MICHA AAN P. CLOO

MICHA VECHT TERUG OP WEG NAAR COMPLEET EERHERSTEL EN SCHADELOOSSTELLING * CRIMINEEL MINISTERIE ZETTE ONGEKENDE TERREUR-CAMPAGNE IN GANG DIE AL JAREN DUURT OM KINDERMISBRUIKERS BIJ JUSTITIE TE BESCHERMEN * OPVOLGER OPSTELTEN KRIJGT NAAST DE DOSSIERS DEMMINK EN BAYBASIN (EN TALLOZE ANDERE) OOK HET MICHA-DOSSIER OP ZIJN BUREAU * MILJOENEN GEMEENSCHAPSGELD BESTEED AAN HETZE TEGEN MICHA

clooMinisterie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. de hoogedelgestrenge Heer
mr drs P. Cloo
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Haarlem, 13 maart 2015

Betreft: Kat/ Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dossiernr.:
concept
Uw referentie

Hoogedelgestrenge Heer,

Vanwege het recente aftreden van de minister en staatssecretaris op uw departement richt ik deze brief aan u.

Cliënt, de heer M. (Micha) Kat, heeft gedurende de afgelopen jaren als journalist allerlei misstanden binnen de rechtspraak en binnen de organisatie van het Openbaar Ministerie aan de kaak gesteld, zoals bijvoorbeeld over “de liegende rechter” Westenberg en het vermeende seksueel misbruik van minderjarigen door uw voorganger, de heer J. Demmink.

Omdat cliënt dit soort op zijn zachtst gezegd gevoelige kwesties onder de aandacht brengt van een groot publiek, hebben uw Ministerie en/ of het Openbaar Ministerie verschillende pogingen ondernomen om cliënt het zwijgen op te leggen, althans hem het leven als journalist en mens in Nederland onmogelijk te maken. Gevolg daarvan is, dat cliënt zich momenteel niet meer binnen Nederland kan begeven, omdat hij bij binnenkomst naar verwachting onmiddellijk zal worden aangehouden.

Cliënt houdt zich dan ook schuil in het buitenland, alwaar hij om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien andere journalistieke en promotieactiviteiten ontplooit. Eén van deze activiteiten is een project waarbij cliënt door middel van korte films op Youtube voor zijn klanten (bijvoorbeeld winkeleigenaren) promotie verzorgt. Eén van de klanten van cliënt is onlangs benaderd door een persoon die zich Jeroen de Mink noemde en die gebruik maakte van het e-mailadres [email protected]

Zijn bericht aan de betreffende klant treft u onderstaand aan:

—– Original Message —–
From: Jeroen de Mink
To:
Sent: Wednesday, February 25, 2015 6:08 PM
Subject:

Dear John,

on Youtube I saw a promotional video about your shop. I’m looking for someone to promote my shop and I’d like to hear your opinion about this guy. He seems nice and despite his accent, he does a proper job. Was it expensive and where can I contact him?

Regards,

Jeroen de Mink.

Cliënt heeft het sterke vermoeden, dat “Jeroen de Mink” een ambtenaar is van het Openbaar Ministerie, danwel uw ministerie, die poogt te achterhalen waar cliënt zich momenteel bevindt, althans poogt cliënt lastig te vallen. Dit is niet de eerste keer dat cliënt op deze wijze door Justitie wordt lastig gevallen. Al vanaf 2012 is men bezig met een omvangrijke hetze tegen cliënt, waarbij men zich aan geen enkele wet of regel meent te hoeven houden. Cliënt heeft een serieus vermoeden, dat Justitie zich van zogeheten “internet stalkers” bedient om hem lastig te vallen. Hij wordt al jarenlang op grote schaal bestookt door anonieme kwelgeesten, die op een of andere manier betaald moeten krijgen voor wat ze doen. Recent heeft hij hierdoor zijn website “www.klokkenluideronline.is” moeten sluiten voor commentaren door bezoekers. Nu blijkt hij ook in het kader van zijn andere activiteiten te worden lastig gevallen.

Zoals u wellicht begrijpt is cliënt van mening dat hier sprake is van een zorgelijke situatie, waarin de overheid cliënt op allerlei volkomen ongeoorloofde manieren benadert met geen ander doel dan hem het leven onmogelijk te maken en zijn journalistieke activiteiten te dwarsbomen. Omdat deze situatie naar zijn aard erg moeilijk door cliënt kan worden bewezen, verzoek ik u namens cliënt of u kunt (laten) uitzoeken in hoeverre er door of in opdracht van uw ministerie en/of het Openbaar Ministerie inderdaad personen tegen cliënt worden ingezet. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan moet dit ophouden. Vanzelfsprekend heeft dit immers een zeer ontwrichtende werking op het leven van cliënt.

Indien de sterke vermoedens van cliënt juist zijn en hij inderdaad door of vanwege Justitie wordt lastiggevallen, is er sprake van overtreding van artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht en bedient de overheid zich jegens cliënt van misdrijven, uitsluitend om cliënt te dwarsbomen en hem zijn vrijheid van meningsuiting te ontnemen, danwel dat fundamentele recht in te perken. Mocht u inderdaad tot deze vaststelling komen, dan verzoek ik u nu reeds om in dat geval het stalken van cliënt onmiddellijk te doen ophouden.

Met belangstelling zie ik uit naar uw bevindingen.

Hoogachtend,

T.J. Stapel

Print Friendly, PDF & Email
Share