web analytics

Accountancy nog verder onder vuur

KPMG OPNIEUW AFGESTRAFT

Forensisch accountant Bob Crouwel van KPMG Integrity & Investigaion Services is op 11 december 2003 voor de vijfde achtereenvolgende maal veroordeeld voor zijn werkwijze inzake een onderzoek naar de directievoering bij het bedrijf Chipshol Forward door drs. J. Poot. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Forward Business Parks NV waarmee Poot verwikkeld was in een juridisch conflict.
Ditmaal oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat KPMG veel meer voorbehouden had moeten maken op zijn eindconclusies. Daarnaast schrijft de beroepsrechter dat ?Crouwel niet heeft gemotiveerd waarom de door Poot gegeven duidingen van de gebeurtenissen door hem onjuist zijn bevonden en waarom hij in plaats daarvan andere conclusies en kwalificaties op zijn plaats acht.? De rapportage, aldus het College, is ?niet voorzien van een toereikende grondslag?. Deze veroordeling is een nieuwe slag voor de forensische accountancy die, zo blijkt maar weer eens te meer, in opdracht van evidente belanghebbenden partijdige, reputatiebeschadigende rapporten produceert die met de waarheid niets van doen hebben. Deze rapporten zijn dan wel voorzien van de ?vertrouwenwekkende? logo?s van KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte en Ernst & Young.

Forward gaf KPMG opdracht tot onderhavige rapportage nadat het in 1999 door het Haagse Hof aansprakelijk was gesteld voor schade toegebracht aan Chipshol (het bedrijf van Poot) en onderhandelingen opende. Volgens Pieter Lakeman, die de werkwijze van KPMG namens Chipshol eerder bij de Raad van Tucht voor RA?s en AA?s aan de kaak stelde, ?wilde Forward met behulp van KPMG de reputaties van klagers aantasten, althans daarmee dreigen, om de komende onderhandelingsrelatie in voor klagers negatieve zin te be?nvloeden?.
De feiten over de handelwijze van KPMG schetsen een beeld van een terreurorganisatie. Om te beginnen werd de partijdigheid in het eindrapport verhuld: KPMG stelde dat het ?onderzoek had gedaan naar de gang van zaken met betrekking tot een aantal specifieke onderwerpen en transacties?. Later moest KPMG per brief toegeven dat de ware reden was ?het steunen van Forward bij de voorbereiding van juridische procedures tegen Chipshol.? Tevens blijkt KPMG bij het accepteren van forensische onderzoeksopdrachten een ?eis van vrijwaring? op te leggen inhoudende dat in geval van procedures tegen KPMG als gevolg van falend onderzoek niet KPMG, maar de opdrachtgever opdraait voor eventuele schade. Lakeman: ?Dit is een ontoelaatbare voorwaarde die wanprestaties bijna uitlokt.?
KPMG weigerde Chipshol lopende het onderzoek inzage te geven in stukken en persevereerde daarin, zelfs nadat KPMG-bestuursvoorzitter Van der Veer in een persoonlijk onderhoud met Chipshol had verklaard ?het redelijk te achten dat klager relevante dossiers zouden mogen inzien?. De eindrapportage werd uitgebracht zonder alle reacties van Chipshol af te wachten, ondanks het feit dat Chipshol wel wilde reageren. Volgens Lakeman heeft KPMG de reacties bewust niet willen afwachten omdat deze de beschuldigingen een voor een zouden kunnen ontkrachten ?waardoor er geen enkele verdachtmaking meer zou overblijven?. Schokkend is tot slot dat KPMG enkele grote schenkingen van Chipshol ten bate van de gemeenschap rond Schiphol kwalificeert als ?niet verstrekt in het belang van de vennootschap?.
Merkwaardig is dat Crouwel in het laatste tuchtvonnis geen maatregel krijgt opgelegd. Ben van der Veer die eveneens was aangeklaagd gaat geheel vrijuit ondanks het feit dat hij steeds op de hoogte is gehouden van de gang van zaken en is gewaarschuwd dat het fout ging. Eerder oordeelde de Raad van Tucht hierover: ?De omstandigheid dat Van der Veer zich naar aanleiding van de hem kenbaar gemaakte bezwaren tegen het optreden van Crouwel niet heeft willen inlaten met diens werkzaamheden valt hem tuchtrechtelijk niet te verwijten?. Deze uitspraak betekent dat een bestuursvoorzitter van een accountantsorganisatie nimmer aanspreekbaar is op het gedrag van zijn vennoten, ook als hij meerdere malen is gewaarschuwd.
Crouwel is in eerdere tuchtzaken ook al herhaaldelijk veroordeeld wegens het leveren van broddelwerk. Meer hierover op de website www.interintelligence.net

Print Friendly, PDF & Email
Share